Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Số Văn bản: Trích yếu:
Ngày ban hành:
Từ ngày: Đến ngày
Lĩnh vực: Loại Văn bản
   
     18/2012/CT-UBND
về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 20-6-2012
Ngày hiệu lực: 30-06-2012
     54/2014/QĐ-UBND
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 15-7-2014
Ngày hiệu lực: 25-07-2014
     282/2008/QĐ-UBND
Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 16-10-2008
Ngày hiệu lực: 26-10-2008
     6432/2008/QĐ-UBND
Đính chính Quyết định số 282/2008/QĐ-UBND ngày 16/10/2008 Tải file Ngày ban hành: 22-10-2008
Ngày hiệu lực: 22-10-2008
     3849/2008/QĐ-UBND
Thành lập KCN Phước Nam tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 30-6-2008
Ngày hiệu lực: 30-06-2008
     3848/2008/QĐ-UBND
Thành lập KCN Du Long tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 30-6-2008
Ngày hiệu lực: 30-06-2008
     2451/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cà Ná, huyện Thuận Nam Tải file Ngày ban hành: 1-11-2011
Ngày hiệu lực: 01-11-2011
     1509/ SXD-QLXD
Vv hướng dẫn sử dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố tại Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 23-8-2012
Ngày hiệu lực: 23-08-2012
     1475/ SXD-QLXD
Vv đính chính đơn vị tính Công tác bốc xếp và vận chuyển lên cao trong Đơn giá xây dựng công trình-Phần xây dựng công bố theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 28/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Tải file Ngày ban hành: 21-8-2012
Ngày hiệu lực: 21-08-2012
     104/ SXD-QLXD
Vv hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, điều chỉnh giá hợp đồng Tải file Ngày ban hành: 16-1-2012
Ngày hiệu lực: 16-01-2012
     2132/SXD-QLXD
Vv phúc đáp văn bản số 348/BQLKCN-QHXD ngày 11/11/2011 của Ban quản lý các khu công nghiệp: Hướng dẫn thực hiện định mức trong lập dự toán, lập hồ sơ dự thầu đối với một số công tác trong xây dựng công trình.( Tải file Ngày ban hành: 16-11-2011
Ngày hiệu lực: 16-11-2011
     45/2013/QĐ-UBND
Vv Ban hành bảng đơn giá thu gom, vận chuyển và chôn lấp rác thải đô thị tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 22-7-2013
Ngày hiệu lực: 02-08-2013
     01/2013/QĐ-UBND
V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 18-1-2013
Ngày hiệu lực: 28-01-2013
     65/2011/QĐ-UBND
V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(hay thế BẢng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Ninh Thuận lập tháng 5/200) Tải file Ngày ban hành: 30-11-2011
Ngày hiệu lực: 10-12-2011
     695/2010/QĐ-UBND
V/v Ban hành quy định trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 19-5-2010
Ngày hiệu lực: 29-05-2010
 1 - 2 
   
 
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH