Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Số Văn bản: Trích yếu:
Ngày ban hành:
Từ ngày: Đến ngày
Lĩnh vực: Loại Văn bản
   
     80/2022/QĐ-UBND
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 24-12-2022
Ngày hiệu lực: 03-01-2023
     58/2019/QĐ-UBND
Quyết định Quy định giá dịch vụ thoát nước tại KCN Thành Hải, tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 9-10-2019
Ngày hiệu lực: 19-10-2019
     22/2017/QĐ-UBND
Quyết định về việc quy định mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng KCN Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Cham, tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 22-3-2017
Ngày hiệu lực: 02-04-2017
     27/2019/QĐ-UBND
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp với các co quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 20-6-2019
Ngày hiệu lực: 30-06-2019
     07/2021/QĐ-UBND
Quyết định Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 10-3-2021
Ngày hiệu lực: 20-03-2021
     35/2019/QĐ-UBND
Chức năng nhiệm vụ BQL các KCN Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 31-7-2019
Ngày hiệu lực: 10-08-2019
     65/2011/QĐ-UBND
V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(hay thế BẢng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Ninh Thuận lập tháng 5/200) Tải file Ngày ban hành: 30-11-2011
Ngày hiệu lực: 10-12-2011
     01/2013/QĐ-UBND
V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 18-1-2013
Ngày hiệu lực: 28-01-2013
     45/2013/QĐ-UBND
Vv Ban hành bảng đơn giá thu gom, vận chuyển và chôn lấp rác thải đô thị tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 22-7-2013
Ngày hiệu lực: 02-08-2013
     2451/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cà Ná, huyện Thuận Nam Tải file Ngày ban hành: 1-11-2011
Ngày hiệu lực: 01-11-2011
     3848/2008/QĐ-UBND
Thành lập KCN Du Long tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 30-6-2008
Ngày hiệu lực: 30-06-2008
     3849/2008/QĐ-UBND
Thành lập KCN Phước Nam tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 30-6-2008
Ngày hiệu lực: 30-06-2008
   
 
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP