Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
   
   
Công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách quý III/2022 của Ban Quản lý các KCN - 11/10/2022 16:46:00
Quyết định công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách quý II/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp - 13/07/2022 16:37:00
Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021 - 01/06/2022 13:29:00
Phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của BQL các KCN Ninh Thuận - 01/06/2022 11:02:00
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg - 04/05/2022 11:08:00
Báo cáo kết quả công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 - 04/05/2022 11:07:00
Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 - 04/05/2022 11:06:00
Thông báo kết quả thẩm định công tác CCHC năm 2021 của các Sở, ban, ngành - 04/05/2022 11:05:00
Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận - 04/05/2022 11:04:00
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đầu tư và xây dựng tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận - 04/05/2022 11:02:00
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 - 04/05/2022 11:01:00
Báo cáo kết quả triển khai công tác ISO năm 2021 - 04/05/2022 10:59:00
Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý ISO năm 2021 - 04/05/2022 10:58:00
Kế hoạch nâng lương CBCC năm 2021 - 04/05/2022 10:52:00
Quy chế quản lý tài sản công của Ban Quản lý các khu công nghiệp - 04/05/2022 10:51:00
Quy chế làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp - 04/05/2022 10:50:00
Báo cáo công tác tiếp công dân năm 2021 - 04/05/2022 10:48:00
Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 - 04/05/2022 10:46:00
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 - 04/05/2022 10:45:00
Báo cáo tổng kết Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" - 04/05/2022 10:43:00
Kế hoạch tuyên truyền Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" năm 2021 - 04/05/2022 10:41:00
Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa VB QPPL năm 2021 - 04/05/2022 10:39:00
Kế hoạch rà soát,hệ thống háo VB QPPL năm 2021 - 04/05/2022 10:38:00
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 - 04/05/2022 10:36:00
Kế hoạch triển khai thực hiện NQ 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo - 04/05/2022 10:22:00
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng - 04/05/2022 10:19:00
Kế hoạch thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021 - 04/05/2022 10:17:00
Thông báo Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021 Đơn vị được thông báo: Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư - 02/05/2022 14:12:00
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu-chi ngân sách quý II năm 2021 - 02/05/2022 14:06:00
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2021 - 02/05/2022 14:04:00
Quyêt định Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên Trang tin điện tử của BQL các KCN - 02/05/2022 13:57:00
Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của BQL các KCN - 02/05/2022 13:51:00
Quyết định công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách quý IV/2021 của Ban Quản lý khu công nghiệp - 21/01/2022 16:25:00
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận - 19/01/2022 09:42:00
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp - 12/10/2021 10:22:00
Tài liệu kiểm chứng đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 - 13/08/2021 09:24:00
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý II năm 2021 - 14/07/2021 14:41:00
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2021 - 14/07/2021 14:39:00
Báo cáo phòng chống tham nhũng quý II năm 2021 - 14/07/2021 14:07:00
Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021 - 14/07/2021 14:06:00
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2021 - 14/07/2021 14:06:00
   
   
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP