Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
   
   
công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 4 năm 2023 - 09/01/2024 15:49:00
công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách cả năm 2023. - 09/01/2024 15:48:00
Thông báo kết quả bổ nhiệm ông Cao Hữu Ký giữ chức vụ Phó phòng Nghiệp vụ 1 - 06/07/2023 09:31:00
Thông báo điểm Chương trình hành động trước tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Quản lý các khu công nghiệp. - 06/07/2023 09:29:00
Thông báo công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 - 06/06/2023 11:07:00
Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 - 05/06/2023 06:54:00
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2022 - 05/06/2023 06:53:00
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 - 05/06/2023 06:52:00
Khảo sát sự hài lòng của DN - 17/05/2023 16:28:00
KH tuyên truyền PCTN năm 2022 - 17/05/2023 16:27:00
KH triển khai công tác kiểm soát xung đột lợi ích năm 2022 - 17/05/2023 16:27:00
KH công tác PCTN năm 2022 - 17/05/2023 16:25:00
KH chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 - 17/05/2023 16:25:00
TB kết quả chi bổ sung thu nhập năm 2022 - 17/05/2023 16:24:00
KH nâng lương CBCC năm 2022 - 17/05/2023 16:23:00
BC số liệu đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực - 17/05/2023 16:22:00
BC tổng kết 10 năm PCTN - 17/05/2023 16:20:00
BC tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại, tổ cáo - 17/05/2023 16:19:00
Báo cáo kết quả triển khai công tác kiểm soát TS, TN năm 2022 đối với CB thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý - 17/05/2023 16:17:00
BC kết quả triển khai công tác kiểm soát TS, TN năm 2022 đối với CB thuộc diện Thanh tra CP quản lý - 17/05/2023 16:15:00
BC kết quả triển khai công tác kiểm soát TS, TN năm 2022 đối với CB thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý - 17/05/2023 16:14:00
BC kết quả thực hiện công tác kiểm soát xung đột lợi ích năm 2022 - 17/05/2023 16:13:00
BC kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 - 17/05/2023 16:11:00
BC kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và KH năm 2022 - 17/05/2023 16:10:00
BC công tác PCTN, TC năm 2022 - 17/05/2023 16:09:00
KH rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2022 - 17/05/2023 16:09:00
BC tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại năm 2022 - 17/05/2023 16:08:00
Thông báo kê khai tài sản năm 2022 - 17/05/2023 16:07:00
KH theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 - 17/05/2023 16:06:00
KH triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 - 17/05/2023 16:05:00
Báo cáo kết quả tự kiểm tra VBQPPL năm 2022 - 17/05/2023 16:04:00
Quyết định số 12/QĐ-BQLKCN phê duyệt cán bộ dự nguồn, nhiệm kỳ 2025-2030 - 17/05/2023 16:03:00
Quyết định số 03/QĐ-BQLKCN ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 - 17/05/2023 16:01:00
Tài liệu kiểm chứng đánh giá PCTN năm 2022 - 11/05/2023 11:21:00
Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Thanh tra nhân dân - 08/05/2023 13:44:00
Thông báo Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2022 đơn vị được thông báo : Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư - 05/05/2023 08:16:00
Công bố công khai dự toán thu- chi ngân sách quý IV/2022. - 05/05/2023 07:41:00
Công bố công khai dự toán thu- chi ngân sách quý I/2022. - 05/05/2023 07:41:00
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 9 tháng đầu năm 2022 - 04/05/2023 13:30:00
Báo cáo hoạt động Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 - 04/05/2023 07:45:00
Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp tết Nhâm Dần - 04/05/2023 07:39:00
Báo cáo bổ sung kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 - 04/05/2023 07:38:00
Báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh 6 tháng đầu năm 2022 - 04/05/2023 07:37:00
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh năm 2022 - 04/05/2023 07:36:00
Báo cáo giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021 - 04/05/2023 07:35:00
Báo cáo đánh giá việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - 04/05/2023 07:34:00
Công khai quyết toán ngân sách năm 2022 - 27/04/2023 15:05:00
Công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách quý III/2022 của Ban Quản lý các KCN - 11/10/2022 16:46:00
Quyết định công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách quý II/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp - 13/07/2022 16:37:00
Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021 - 01/06/2022 13:29:00
Phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của BQL các KCN Ninh Thuận - 01/06/2022 11:02:00
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg - 04/05/2022 11:08:00
Báo cáo kết quả công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 - 04/05/2022 11:07:00
Triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 - 04/05/2022 11:06:00
Thông báo kết quả thẩm định công tác CCHC năm 2021 của các Sở, ban, ngành - 04/05/2022 11:05:00
Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận - 04/05/2022 11:04:00
Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đầu tư và xây dựng tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận - 04/05/2022 11:02:00
Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 - 04/05/2022 11:01:00
Báo cáo kết quả triển khai công tác ISO năm 2021 - 04/05/2022 10:59:00
Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý ISO năm 2021 - 04/05/2022 10:58:00
Kế hoạch nâng lương CBCC năm 2021 - 04/05/2022 10:52:00
Quy chế quản lý tài sản công của Ban Quản lý các khu công nghiệp - 04/05/2022 10:51:00
Quy chế làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp - 04/05/2022 10:50:00
Báo cáo công tác tiếp công dân năm 2021 - 04/05/2022 10:48:00
Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 - 04/05/2022 10:46:00
Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 - 04/05/2022 10:45:00
Báo cáo tổng kết Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" - 04/05/2022 10:43:00
Kế hoạch tuyên truyền Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" năm 2021 - 04/05/2022 10:41:00
Báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa VB QPPL năm 2021 - 04/05/2022 10:39:00
Kế hoạch rà soát,hệ thống háo VB QPPL năm 2021 - 04/05/2022 10:38:00
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 - 04/05/2022 10:36:00
Kế hoạch triển khai thực hiện NQ 08-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo - 04/05/2022 10:22:00
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng - 04/05/2022 10:19:00
Kế hoạch thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2021 - 04/05/2022 10:17:00
Thông báo Xét duyệt/Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021 Đơn vị được thông báo: Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư - 02/05/2022 14:12:00
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu-chi ngân sách quý II năm 2021 - 02/05/2022 14:06:00
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2021 - 02/05/2022 14:04:00
Quyêt định Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên Trang tin điện tử của BQL các KCN - 02/05/2022 13:57:00
Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của BQL các KCN - 02/05/2022 13:51:00
Quyết định công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách quý IV/2021 của Ban Quản lý khu công nghiệp - 21/01/2022 16:25:00
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận - 19/01/2022 09:42:00
Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu - chi ngân sách quý 3/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp - 12/10/2021 10:22:00
Tài liệu kiểm chứng đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2020 - 13/08/2021 09:24:00
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý II năm 2021 - 14/07/2021 14:41:00
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2021 - 14/07/2021 14:39:00
Báo cáo phòng chống tham nhũng quý II năm 2021 - 14/07/2021 14:07:00
Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021 - 14/07/2021 14:06:00
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2021 - 14/07/2021 14:06:00
   
   
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP