Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Ban lãnh đạo

1. Ban lãnh đạo đương nhiệm

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Ông Sử Đình Vinh

ĐT: 0913 88 22 99

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Ông Huỳnh Ngọc Sơn

ĐT: 0918 560 261

 

 

2. Ban lãnh đạo (từ 2007 đến nay)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

1

Đỗ Hữu Nghị

Phó CT.UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban

2007-2014

2

Võ Đại

Phó CT.UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban

2014-2016

3

Phạm Văn Hậu

Phó CT.UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban

2016-2018

4

Sử Đình Vinh

Trưởng ban

2018 đến nay

5

Huỳnh Ngọc Sơn

Phó trưởng ban

2018 đến nay

6

Trương Thị Liễu

Phó trưởng ban

2007-2017

7

Đỗ Quốc Trí

Phó trưởng ban

2010-2020

 

HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP