Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
   
   
Tài liệu kiểm chứng công tác cải cách hành chính năm 2023 - 05/12/2023 16:48:00
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ban Quản lý các KCN Ninh Thuận - 17/05/2023 09:52:00
Triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. - 31/03/2023 14:59:00
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023 - 31/03/2023 14:57:00
Báo cáo cải cách hành chính quý I năm 2023. - 31/03/2023 14:55:00
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 - 05/01/2023 15:23:00
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022 - 16/12/2022 09:35:00
Kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC quý III năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp - 25/11/2022 13:31:00
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Quản lý các khu công nghiệp - 17/11/2022 11:01:00
Kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC quý III năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp - 17/11/2022 10:58:00
Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022 - 16/11/2022 11:01:00
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 - 16/11/2022 10:45:00
   
   
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP