Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
   
   
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 - 05/01/2023 15:23:00
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022 - 16/12/2022 09:35:00
Kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC quý III năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp - 25/11/2022 13:31:00
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Quản lý các khu công nghiệp - 17/11/2022 11:01:00
Kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC quý III năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp - 17/11/2022 10:58:00
Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022 - 16/11/2022 11:01:00
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 - 16/11/2022 10:45:00
   
   
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP