Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
   
   
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ban Quản lý các KCN Ninh Thuận - 17/05/2023 09:52:00
Triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. - 31/03/2023 14:59:00
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023 - 31/03/2023 14:57:00
Báo cáo cải cách hành chính quý I năm 2023. - 31/03/2023 14:55:00
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 - 05/01/2023 15:23:00
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022 - 16/12/2022 09:35:00
Kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC quý III năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp - 25/11/2022 13:31:00
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Quản lý các khu công nghiệp - 17/11/2022 11:01:00
Kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC quý III năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp - 17/11/2022 10:58:00
Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022 - 16/11/2022 11:01:00
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 - 16/11/2022 10:45:00
   
   
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP