Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Số Văn bản: Trích yếu:
Ngày ban hành:
Từ ngày: Đến ngày
Lĩnh vực: Loại Văn bản
Cấp ban hành: Cơ quan ban hành:
   
     05/2006/QĐ-BCN
Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của chính phủ. Tải file Ngày ban hành: 7-4-2006
Ngày hiệu lực: 01-05-2006
     05/2006/QĐ-BCN
Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của chính phủ. Tải file Ngày ban hành: 7-4-2006
Ngày hiệu lực: 01-05-2006
     83/2008/NĐ-CP
Điều chỉnh tiền lương, tiên công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định Tải file Ngày ban hành: 31-7-2008
Ngày hiệu lực: 26-08-2008
     35/2019/QĐ-UBND
Chức năng nhiệm vụ BQL các KCN Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 31-7-2019
Ngày hiệu lực: 10-08-2019
     82/2018/NĐ-CP
Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế Tải file Ngày ban hành: 22-5-2018
Ngày hiệu lực: 10-07-2018
     82/2018/NĐ-CP
Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế Tải file Ngày ban hành: 22-5-2018
Ngày hiệu lực: 10-07-2018
     1453/LĐTBXH-QĐ
Quyết định của BLĐTBXH về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc năng nhọc, độc hai, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Tải file Ngày ban hành: 13-10-1995
Ngày hiệu lực: 01-01-1995
     1152/2003/QĐ-BLĐTBXH
Quyết định của BLĐTBXH về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc năng nhọc, độc hai, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Tải file Ngày ban hành: 18-9-2003
Ngày hiệu lực: 10-10-2003
     1111/QĐ-BHXH
Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Tải file Ngày ban hành: 25-10-2011
Ngày hiệu lực: 01-01-2012
     42/2012/QĐ-TTg
Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn Tải file Ngày ban hành: 8-10-2012
Ngày hiệu lực: 01-12-2012
     55/2013/QĐ-TTg
Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp Tải file Ngày ban hành: 3-10-2013
Ngày hiệu lực: 01-12-2013
     647/2014/QĐ-LĐTBXH
Quyết định về việc công bố danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh Xã hội năm 2013 Tải file Ngày ban hành: 5-6-2014
Ngày hiệu lực: 05-06-2014
     18/1994/TT-BLĐTBXH
Thông tư 18/1994/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/1994 của Bộ lao động thương binh xã hội về cấp sổ lao động . Tải file Ngày ban hành: 31-5-1994
Ngày hiệu lực: 31-05-1994
     10/BLĐTBXH-TT
Hướng dẫn bổ sung việc cấp quản lý và sử dụng sổ lao động Tải file Ngày ban hành: 22-5-1996
Ngày hiệu lực: 22-05-1996
     06/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoat động và báo cáo lao động khi DN chấm dứt hoạt động Tải file Ngày ban hành: 15-4-1998
Ngày hiệu lực: 30-04-1998
     10/2003/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tải file Ngày ban hành: 18-4-2003
Ngày hiệu lực: 30-05-2003
     13/2003/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của CP về tiền lương đối Với ngừơi lao động làm việc trong Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.(sửa đổi bởi TT 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 Tải file Ngày ban hành: 30-5-2003
Ngày hiệu lực: 11-07-2003
     14/2003/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định cố 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việc Nam(sửa đổi bởi TT 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 Tải file Ngày ban hành: 30-5-2003
Ngày hiệu lực: 12-07-2003
     15/2003/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính Phủ Tải file Ngày ban hành: 3-6-2003
Ngày hiệu lực: 14-07-2003
     16/2003/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc thời giờ nghĩ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng( thay thế bởi TT 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2011) Tải file Ngày ban hành: 3-6-2003
Ngày hiệu lực: 14-07-2003
     19/2003/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính Phủ. Tải file Ngày ban hành: 22-9-2003
Ngày hiệu lực: 11-10-2003
     21/2003/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CPngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động. (sửa đổi bởi TT 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/05/2009) Tải file Ngày ban hành: 22-9-2003
Ngày hiệu lực: 11-10-2003
     20/2003/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của CP về tuyển lao động Tải file Ngày ban hành: 22-9-2003
Ngày hiệu lực: 11-10-2003
     03/2007/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của CP hướng dẫn một số Điều của Luật BHXH về BHXH bắc buộc(sửa đổi bởi TT 49/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009) Tải file Ngày ban hành: 30-1-2007
Ngày hiệu lực: 13-03-2007
     21/2007/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Tải file Ngày ban hành: 8-10-2007
Ngày hiệu lực: 07-11-2007
     22/2007/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động (Thay thế bởi TT08/2013/BLĐTBXH ngày 10/6/2013) Tải file Ngày ban hành: 23-10-2007
Ngày hiệu lực: 15-11-2007
     28/2007/TT-BLĐTBXH
Sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/ 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương Tải file Ngày ban hành: 5-12-2007
Ngày hiệu lực: 29-12-2007
     06/2008/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ - CP ngày 11/01/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động Tải file Ngày ban hành: 7-5-2008
Ngày hiệu lực: 04-06-2008
     08/2008/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam(thay thế bởi TT 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 Tải file Ngày ban hành: 10-6-2008
Ngày hiệu lực: 26-08-2008
     83/2008/NĐ-CP
Điều chỉnh tiền lương, tiên công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định Tải file Ngày ban hành: 31-7-2008
Ngày hiệu lực: 26-08-2008
     01/2009/TT-LĐTBXH
Quy định múc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khỏan 2 điều 5 nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngay 31/7/2008 của Chính phủ Tải file Ngày ban hành: 14-1-2009
Ngày hiệu lực: 01-01-2009
     04/2009/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp(thay thế bởi TT 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010) Tải file Ngày ban hành: 22-1-2009
Ngày hiệu lực: 01-01-2009
     13/2009/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao Tải file Ngày ban hành: 6-5-2009
Ngày hiệu lực: 20-06-2009
     17/2009/TT-BLĐTBXH
Sửa đổi bổ sung 1 số điểm của TT 21/2003/TT-BLĐTBXH ngay 22/9/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 44/2003/ND-CP ngày 09/05/2003 của chính phủ về HĐLĐ Tải file Ngày ban hành: 26-5-2009
Ngày hiệu lực: 10-07-2009
     39/2009/TT-BLĐTBXH
Thông tư hướng dẫn thi hành điều 12 của NĐ số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm Tải file Ngày ban hành: 18-11-2009
Ngày hiệu lực: 02-01-2010
     32/2010/TT- BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp( sửa đổi bởi thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013) Tải file Ngày ban hành: 25-10-2010
Ngày hiệu lực: 09-12-2010
     01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT
Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động. Tải file Ngày ban hành: 10-1-2011
Ngày hiệu lực: 01-03-2011
     23/2011/TT-BLĐTBXH
Hư­ớng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động (thay thế bởi TT 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012) Tải file Ngày ban hành: 16-9-2001
Ngày hiệu lực: 31-10-2011
     31/2011/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thi hành NĐ 34/2008/ NĐ-CP ngày 25/3/2008 và NĐ 46/2011ngày 17/6/2011của CP sửa đổi bổ sung NĐ 34/2008 của CP quy định tuyển dụng và sử dụng người nước ngoài làm việc tại VN Tải file Ngày ban hành: 3-11-2011
Ngày hiệu lực: 18-12-2011
     32/2011/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật ATLĐ các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về lao động(thay thế bởi thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH) Tải file Ngày ban hành: 14-11-2011
Ngày hiệu lực: 01-01-2012
     40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Tải file Ngày ban hành: 28-12-2011
Ngày hiệu lực: 20-02-2012
     41/2011/TT-BLĐTBXH
Sửa đổi, bổ sung một số quy định củaq thông tư số 37/2005 của Bộ lao động thương binh và xã hội ngày 29/12/2005 của BLĐTBXH hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động. (Thay thế bởi TT-27/2013/TT-BLĐTBXH) Tải file Ngày ban hành: 28-12-2011
Ngày hiệu lực: 01-03-2012
     01/2012/TT-BLĐTBXH
Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Tải file Ngày ban hành: 5-1-2012
Ngày hiệu lực: 20-02-2012
     42/2012/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện quyết định số 04/2012/QĐ-TTG ngày 19/01/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Quý I, Quý II năm 2011 của Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động Tải file Ngày ban hành: 12-3-2012
Ngày hiệu lực: 26-04-2012
     12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BHYT
Hướng dẫn việc khai báo điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn Lao động. Tải file Ngày ban hành: 21-5-2012
Ngày hiệu lực: 04-07-2012
     13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại (thay thế bởi TT-25/2013/TT-BLĐTBXH) Tải file Ngày ban hành: 30-5-2012
Ngày hiệu lực: 15-07-2012
     23/2012/TT-LĐTBXH
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 sửa đổi, bổ sung thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tải file Ngày ban hành: 18-10-2012
Ngày hiệu lực: 01-12-2012
     180/2012/TT-BTC
Hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại Doanh nghiệp Tải file Ngày ban hành: 24-10-2012
Ngày hiệu lực: 10-12-2012
     29/2012/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động Tải file Ngày ban hành: 10-12-2012
Ngày hiệu lực: 25-01-2013
     36/2012/TT-BLĐTBXH
Ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. Tải file Ngày ban hành: 28-12-2012
Ngày hiệu lực: 01-05-2013
     01/2013/TT-BLĐTBXH
Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Tải file Ngày ban hành: 30-1-2013
Ngày hiệu lực: 15-03-2013
     08/2013/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ- CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động Tải file Ngày ban hành: 10-6-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2013
     10/2013/ TT-BLĐTBXH
Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên Tải file Ngày ban hành: 10-6-2013
Ngày hiệu lực: 01-08-2013
     11/2013/ TT-BLĐTBXH
Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc Tải file Ngày ban hành: 11-6-2013
Ngày hiệu lực: 01-08-2013
     18/2013/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thường đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu Tải file Ngày ban hành: 9-9-2013
Ngày hiệu lực: 25-10-2013
     19/2013/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm sóat viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu. Tải file Ngày ban hành: 9-9-2013
Ngày hiệu lực: 25-10-2013
     22/2013/TT-BLĐTBXH
Quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Tải file Ngày ban hành: 15-10-2013
Ngày hiệu lực: 01-12-2013
     25/2013/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại (thay thế 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT) Tải file Ngày ban hành: 18-10-2013
Ngày hiệu lực: 05-12-2013
     26/2013/TT-BLĐTBXH
Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ Tải file Ngày ban hành: 18-10-2013
Ngày hiệu lực: 15-12-2013
     27/2013/TT-BLĐTBXH
Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Tải file Ngày ban hành: 18-10-2013
Ngày hiệu lực: 15-12-2013
     30/2013/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động(thay thế TT-21/2013/TT-BLĐTBXH) Tải file Ngày ban hành: 25-10-2013
Ngày hiệu lực: 10-12-2013
     32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG
Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hảnh chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm A, điểm B và điểm C khoản 2 Điều 35 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ Tải file Ngày ban hành: 6-12-2013
Ngày hiệu lực: 21-01-2014
     33/2013/ TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối tiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động Tải file Ngày ban hành: 16-12-2013
Ngày hiệu lực: 01-02-2014
     36/2013/TT-BLĐTBXH
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo Tải file Ngày ban hành: 30-12-2013
Ngày hiệu lực: 25-06-2014
     37/2013/TT-BLĐTBXH
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động với pa lăng điện Tải file Ngày ban hành: 30-12-2013
Ngày hiệu lực: 28-06-2014
     38/2013/TT-BLĐTBXH
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện Tải file Ngày ban hành: 30-12-2013
Ngày hiệu lực: 28-06-2014
     39/2013/TT-BLĐTBXH
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện Tải file Ngày ban hành: 30-12-2013
Ngày hiệu lực: 28-06-2014
     40/2013/TT-BLĐTBXH
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng Tải file Ngày ban hành: 30-12-2013
Ngày hiệu lực: 25-06-2014
     41/2013/TT-BLĐTBXH
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi Tải file Ngày ban hành: 30-12-2013
Ngày hiệu lực: 25-06-2014
     42/2013/TT-BLĐTBXH
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực Tải file Ngày ban hành: 30-12-2013
Ngày hiệu lực: 28-06-2014
     01/2014/TT-BLĐTBXH
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013 NĐ-CP ngày 22/05/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành khỏan 3 điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động Tải file Ngày ban hành: 8-1-2014
Ngày hiệu lực: 01-03-2014
     03/2014/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Tải file Ngày ban hành: 20-1-2014
Ngày hiệu lực: 10-03-2014
     05/2014/TT-BLĐTBXH
Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư cố yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Tải file Ngày ban hành: 6-3-2014
Ngày hiệu lực: 01-05-2014
     06/2014/TT-BLĐTBXH
Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của bộ lao động- thương binh và xã hội Tải file Ngày ban hành: 6-3-2014
Ngày hiệu lực: 01-05-2014
     23/2015/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động Tải file Ngày ban hành: 23-6-2015
Ngày hiệu lực: 08-08-2015
     32/2014/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao Tải file Ngày ban hành: 1-12-2014
Ngày hiệu lực: 15-01-2015
     47/2015/TT-BLĐTBXH
Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động Tải file Ngày ban hành: 16-11-2015
Ngày hiệu lực: 01-01-2016
     195/CP
Quy định và hướng dẫn chi tiết về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (thay thế bởi NĐ 45/2013/NĐ-CP) Tải file Ngày ban hành: 31-12-1994
Ngày hiệu lực: 01-01-1995
     196/CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thỏa ước lao động tập thể (thay thế bởi NĐ 05/2015/NĐ-CP) Tải file Ngày ban hành: 31-12-1994
Ngày hiệu lực: 01-01-1995
     06/CP
Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn vệ sinh lao động (thay thế bởi NĐ 45/2013/NĐ-CP) Tải file Ngày ban hành: 20-1-1995
Ngày hiệu lực: 06-01-1995
     41/CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (thay thế bởi NĐ 05/2015/NĐ-CP) Tải file Ngày ban hành: 6-7-1995
Ngày hiệu lực: 06-07-1995
     109/2002/NĐ-CP
Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 195/CP ngày 31/12/1994 của CP quy định chi tiết và HD thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghĩ ngơi.(thay thế bởi NĐ 45/2013/NĐ-CP) Tải file Ngày ban hành: 27-12-2002
Ngày hiệu lực: 01-01-2003
     110/2002/NĐ-CP
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của CP quy định chi tiết một số Điều của Bộ Luật lao động về ATVSLĐ (thay thế bởi NĐ 45/2013/NĐ-CP) Tải file Ngày ban hành: 27-12-2002
Ngày hiệu lực: 01-01-2003
     114/2002/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.(Thay thế bởi NĐ49/2013/NĐ-CP) Tải file Ngày ban hành: 31-12-2002
Ngày hiệu lực: 15-01-2003
     33/2003/NĐ-CP
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi định số 41/CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất . Tải file Ngày ban hành: 2-4-2003
Ngày hiệu lực: 16-05-2003
     39/2003/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm (Thay thế bởi 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014) Tải file Ngày ban hành: 18-4-2003
Ngày hiệu lực: 26-05-2003
     44/2003/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.(Thay thế bởi NĐ 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013) Tải file Ngày ban hành: 9-5-2003
Ngày hiệu lực: 11-06-2003
     113/2004/NĐ-CP
Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động ( thay thế bởi NĐ 47/2010/NĐ-CP ngày 06/05/2010) Tải file Ngày ban hành: 16-4-2004
Ngày hiệu lực: 15-04-2004
     04/2005/NĐ-CP
Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động Tải file Ngày ban hành: 11-1-2005
Ngày hiệu lực: 02-02-2005
     152/2006/NĐ-CP
Hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã Hội bắt buộc. Tải file Ngày ban hành: 22-12-2006
Ngày hiệu lực: 15-01-2007
     126/2007/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật lao động Việt nam làm việc ở nước ngòai theo hợp đồng. Tải file Ngày ban hành: 1-8-2007
Ngày hiệu lực: 29-08-2007
     133/2007/NĐ-CP
Quy định chi tiết và HD thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLLĐ về giải quyết tranh chấp lao động (thay thế bởi NĐ 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013) Tải file Ngày ban hành: 8-8-2007
Ngày hiệu lực: 06-09-2007
     11/2008/NĐ-CP
Quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động Tải file Ngày ban hành: 30-1-2008
Ngày hiệu lực: 24-02-2008
     12/2008/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động (thay thế bởi NĐ 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013) Tải file Ngày ban hành: 30-1-2008
Ngày hiệu lực: 25-02-2008
     29/2008/NĐ-CP
Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Tải file Ngày ban hành: 14-3-2008
Ngày hiệu lực: 10-04-2008
     111/2008/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt nam làm việc cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài , tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam (thay thế bởi NĐ 103/2012/ NĐngày 04/12/2012) Tải file Ngày ban hành: 10-10-2008
Ngày hiệu lực: 01-01-2009
     34/2008/NĐ-CP
Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam (sửa đổi bởi NĐ 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011) Tải file Ngày ban hành: 25-3-2008
Ngày hiệu lực: 12-04-2008
     110/2008/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, HTX,tổ hợp trang trại, hộ gia đình,cá nhân và các tổ chức khác của việt Nam có thuê mướn lao động (thay thế bởi NĐ 108/2010 NĐ-CP ngày 29/10/2010) Tải file Ngày ban hành: 10-10-2008
Ngày hiệu lực: 01-01-2009
     127/2008/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (sửa đổi bởi NĐ 100/2012/ NĐ ngày 21/11/2012) Tải file Ngày ban hành: 12-12-2008
Ngày hiệu lực: 01-01-2009
     97/2009/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, HTX,tổ hợp trang trại, hộ gia đình,cá nhân và các tổ chức khác của việt Nam có thuê mướn lao động(thay thế bởi NĐ 108/2010 NĐ ngày 29/10/2010 Tải file Ngày ban hành: 30-10-2009
Ngày hiệu lực: 01-01-2010
     98/2009/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt nam làm việc cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài , tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam .(thay thế bởi NĐ 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012) Tải file Ngày ban hành: 30-10-2009
Ngày hiệu lực: 01-01-2010
     47/2010/NĐ-CP
Nghị định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động (thay thế bởi NĐ 95/2013/NĐ-CP) Tải file Ngày ban hành: 6-5-2010
Ngày hiệu lực: 25-06-2010
     86/2010/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (được thay thế bởi NĐ: 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013) Tải file Ngày ban hành: 13-8-2010
Ngày hiệu lực: 01-10-2010
     107/2010/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam (Bãi bỏ Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30 / 10/2009) Tải file Ngày ban hành: 29-10-2010
Ngày hiệu lực: 01-01-2011
     108/2010/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp trang trại, hộ gia đình,cá nhân và các tổ chức khác của việt Nam có thuê mướn lao động (thay thế bởi NĐ 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011) Tải file Ngày ban hành: 29-10-2010
Ngày hiệu lực: 01-11-2011
     46/2011/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 34/2008 ngày 25/3/2008 của CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN(Thay thế bởi NĐ 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013) Tải file Ngày ban hành: 17-6-2011
Ngày hiệu lực: 01-08-2011
     70/2011/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp trang trại, hộ gia đình,cá nhân và các tổ chức khác có thuê mướn lao động.( bãi bỏ NĐ 107,108 )- Có hiệu lực từ ngày 01/10/2011 Tải file Ngày ban hành: 22-8-2011
Ngày hiệu lực: 05-10-2011
     31/2012/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu chung. Tải file Ngày ban hành: 12-4-2012
Ngày hiệu lực: 01-06-2012
     81/2012/NĐ-CP
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thề cơ sở bảo trợ xã hội và nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.( được sửa đổi tại NĐ 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Tải file Ngày ban hành: 8-10-2012
Ngày hiệu lực: 01-12-2012
     103/2012/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động (thay thế 70/2011/NĐ ngày 22/08/2011) Tải file Ngày ban hành: 4-12-2012
Ngày hiệu lực: 20-01-2013
     100/2012/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp Tải file Ngày ban hành: 21-11-2012
Ngày hiệu lực: 15-01-2013
     17/2013/NĐ-CP
Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Tải file Ngày ban hành: 19-2-2013
Ngày hiệu lực: 10-04-2013
     41/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công. Tải file Ngày ban hành: 8-5-2013
Ngày hiệu lực: 23-06-2013
     43/2013/NĐ-CP
Nghị định Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động Tải file Ngày ban hành: 10-5-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2013
     44/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động (thay thế NĐ 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003) Tải file Ngày ban hành: 10-5-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2013
     45/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động Tải file Ngày ban hành: 10-5-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2013
     46/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tranh chấp lao động (thay thế 133/2007; NĐ 12/2008) Tải file Ngày ban hành: 10-5-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2013
     49/2013/NĐ-CP
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương (thay thế NĐ 114/2002) Tải file Ngày ban hành: 14-5-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2013
     50/2013/NĐ-CP
Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Tải file Ngày ban hành: 14-5-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2013
     05/2006/QĐ-BCN
Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của chính phủ. Tải file Ngày ban hành: 7-4-2006
Ngày hiệu lực: 01-05-2006
     06/2006/QĐ-BCN
Danh mục hàng cấm nhập khẩu theo quy định tại nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ. Tải file Ngày ban hành: 10-4-2006
Ngày hiệu lực: 01-05-2006
     19/2006/QĐ-BGTVT
Về việc công bố danh mục hàng hoá theo quy định tại nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của chính phủ. Tải file Ngày ban hành: 4-5-2006
Ngày hiệu lực: 25-05-2006
     20/2006/QĐ-BBCVT
Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.(Thay thế bởi TT 11/2012/TT-BTTTT) Tải file Ngày ban hành: 30-6-2006
Ngày hiệu lực: 20-07-2006
     27/2006/QĐ-BXD
Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ- CP ngày 23/01/2006 của chính phủ Tải file Ngày ban hành: 6-9-2006
Ngày hiệu lực: 07-10-2006
     12/2006/QĐ-BTNMT
Về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.()Thay thế bởi TT 01/2013/TT-BTNMT Tải file Ngày ban hành: 8-9-2006
Ngày hiệu lực: 07-10-2006
     15/2006/QĐ-BTS
Về việc ban hành Quy chế quản lý nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa chuyên ngành thủy sản.(Thay thế bởi TT 88/2011/TT-BNNPTNT) Tải file Ngày ban hành: 8-9-2006
Ngày hiệu lực: 12-10-2006
     15/2006/QĐ-BTNMT
Về việc Ban hành Danh mục Thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu Tải file Ngày ban hành: 8-9-2006
Ngày hiệu lực: 07-10-2006
     40/2006/QĐ-BCN
Về việc bổ sung Danh mục hóa chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành theo quyết định 05/2006/QĐ-BXD ngày 7/04/2006 của Bộ Công nghiệp về việc công bố danh mục hóa chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Tải file Ngày ban hành: 1-12-2006
Ngày hiệu lực: 30-12-2006
     07/2007/QĐ-BTM
Về việc ban hành Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.(Thay thế bởi TT 07/2011/TT-BCT) Tải file Ngày ban hành: 28-2-2007
Ngày hiệu lực: 02-04-2007
     11/2007/QĐ-BBCVT
Về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30/06/2006 của Bộ trưởng bộ Bưu chính, viễn thông ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.(Thay thế bởi TT 11/2012/TT-BTTTT) Tải file Ngày ban hành: 24-5-2007
Ngày hiệu lực: 28-06-2007
     106/2007/QĐ-BTC
Về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Tải file Ngày ban hành: 20-12-2007
Ngày hiệu lực: 07-02-2008
     10/2008/QĐ-BCT
Về việc bổ sung, danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.(Thay thế bởi TT 07/2011/TT-BCT) Tải file Ngày ban hành: 16-5-2008
Ngày hiệu lực: 15-06-2008
     36/2008/QĐ -BTC
Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)của các nước ASEAN giai đọan 2008 - 2013(Thay thế bởi QĐ 2331/QĐ-BTC) Tải file Ngày ban hành: 12-6-2008
Ngày hiệu lực: 24-07-2008
     50/2008/QĐ - BTC
Về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).(Thay thế bởi TT 37/2009/TT-BTC) Tải file Ngày ban hành: 11-7-2008
Ngày hiệu lực: 09-08-2008
     19/2008/QĐ-BCT
Về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D để hưởng ứng các ưu đãi.(Thay thế bởi TT 21/2010/TT-BCT) Tải file Ngày ban hành: 24-7-2008
Ngày hiệu lực: 05-09-2008
     27/2008/QĐ-BCT
Về việc bổ sung danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.(Thay thế bởi TT 07/2011/TT-BCT) Tải file Ngày ban hành: 11-8-2008
Ngày hiệu lực: 09-09-2008
     71/2008/QĐ -BTC
Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.(Thay thế bời QĐ 2684/QĐ-BTC) Tải file Ngày ban hành: 1-9-2008
Ngày hiệu lực: 02-10-2008
     73/2008/ QĐ -BTC
Về việc sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiệm hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013.(Thay thế bởi thông tư 161/2011/TT-BTC) Tải file Ngày ban hành: 5-9-2008
Ngày hiệu lực: 09-10-2008
     75/2008/QĐ -BTC
Sửa Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O)(Thay thế bởi 37/2009/TT-BTC ) Tải file Ngày ban hành: 10-9-2008
Ngày hiệu lực: 11-10-2008
     111/2008/QĐ -BTC
Về việc ban hành biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặt biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do sang ASEAN – Trung Quốc giai đoạn năm 2009-2011.(Thay thế bởi TT-162/2011/TT-BTC) Tải file Ngày ban hành: 1-12-2008
Ngày hiệu lực: 01-01-2009
     112/2008/QĐ-BTC
Về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đọan 2009-2011(Thay thế bởi TT- 163/2011/TT-BTC) Tải file Ngày ban hành: 1-12-2008
Ngày hiệu lực: 01-01-2009
     115/2008/QĐ- BTC
Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Tải file Ngày ban hành: 9-12-2008
Ngày hiệu lực: 09-01-2009
     2684/QĐ-BTC
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do bộ tài chính ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật Tải file Ngày ban hành: 30-10-2009
Ngày hiệu lực: 30-10-2009
     90/QĐ-BTC
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do bộ tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật Tải file Ngày ban hành: 13-1-2010
Ngày hiệu lực: 13-01-2010
     11122/BCT-XNK
V/v triển khai mẫu D ATIGA thay cho mẫu D CEPT Tải file Ngày ban hành: 4-11-2010
Ngày hiệu lực: 13-11-2010
     1519/2010/QĐ-BTC
Quyết định về việc đính chính Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu(đính chính 49/2010/TT-BTC) Tải file Ngày ban hành: 2-7-2010
Ngày hiệu lực: 27-05-2010
     06/2012/QĐ-TTg
Quyết định về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tế Tải file Ngày ban hành: 20-1-2012
Ngày hiệu lực: 15-03-2012
     2331/QĐ-BTC
Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành Tải file Ngày ban hành: 18-9-2012
Ngày hiệu lực: 18-09-2012
     14/2006/TT - BTC
Thông tư hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế Nhập khẩu ưu dãi đặc bịêt của Việt Nam để thực hiện hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN Tải file Ngày ban hành: 28-2-2006
Ngày hiệu lực: 03-04-2006
     01/2006/TT-BCN
Hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp. Tải file Ngày ban hành: 11-4-2006
Ngày hiệu lực: 01-05-2006
     07/2006/TT-BTM
Hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận chứng nhận xuất xứ theo Nghị định 19/2006/NĐ- CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Tải file Ngày ban hành: 17-4-2006
Ngày hiệu lực: 13-05-2006
     08/2006/TT- BTM
Hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về Tải file Ngày ban hành: 17-4-2006
Ngày hiệu lực: 13-05-2006
     10/2006/TT-BTM
Sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006 về việc hướng dẫn cách xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa. Tải file Ngày ban hành: 1-6-2006
Ngày hiệu lực: 27-06-2006
     02/2007/TT- BTM
Phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 15 điều 16 nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.(Theo NĐ 149/2005/NĐ-CP) Tải file Ngày ban hành: 2-2-2007
Ngày hiệu lực: 08-03-2007
     04/2007/TT-BTM
Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Tải file Ngày ban hành: 4-4-2007
Ngày hiệu lực: 06-05-2007
     09/2007/TT-BKHCN
Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa Tải file Ngày ban hành: 6-4-2007
Ngày hiệu lực: 15-05-2007
     45/2007/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Tải file Ngày ban hành: 7-5-2007
Ngày hiệu lực: 04-07-2007
     05/2009/TT-BTC
Hướng dẫn một số nội dung về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo nghị định số 30/2008 NQ-CP ngày 11/12/2008(Thay thế bởi QĐ 90/QĐ-BTC) Tải file Ngày ban hành: 13-1-2009
Ngày hiệu lực: 01-01-2009
     18/2009/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.(Thay thế bởi QĐ 90/QĐ-BTC) Tải file Ngày ban hành: 31-1-2009
Ngày hiệu lực: 30-01-2009
     28/2009/TT-BTC
Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi(Thay thế bởi QĐ 90/QĐ-BTC) Tải file Ngày ban hành: 10-2-2009
Ngày hiệu lực: 10-02-2009
     37/2009/TT-BTC
Hướng dẫn về việc không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) Tải file Ngày ban hành: 26-2-2009
Ngày hiệu lực: 01-03-2009
     67/2009/TT-BTC
Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 74.11 trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.(Thay thế bởi QĐ 90/QĐ-BTC) Tải file Ngày ban hành: 3-4-2009
Ngày hiệu lực: 03-04-2009
     68/2009/TT-BTC
Về việc sửa đổi mã số và mức thuế xuất nhập khẩu đối với nhóm 03.06 và nhóm 03.07 trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.(Thay thế bởi QĐ 90/QĐ-BTC) Tải file Ngày ban hành: 3-4-2009
Ngày hiệu lực: 08-04-2009
     72/2009/TT-BTC
Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với nhóm 25.22 trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.(Thay thế bởi QĐ 90/QĐ-BTC) Tải file Ngày ban hành: 10-4-2009
Ngày hiệu lực: 09-04-2009
     76/2009/TT-BTC
Hướng dẫn việc điều chỉnh mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.(Thay thế bởi QĐ 90/QĐ-BTC) Tải file Ngày ban hành: 13-4-2009
Ngày hiệu lực: 13-04-2009
     73/2009/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.(Thay thế bởi QĐ 90/QĐ-BTC) Tải file Ngày ban hành: 13-4-2009
Ngày hiệu lực: 13-04-2009
     77/2009/TT-BTC
Về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.(Thay thế bởi QĐ 90/QĐ-BTC) Tải file Ngày ban hành: 14-4-2009
Ngày hiệu lực: 19-04-2009
     79/2009/TT -BTC
Hướng dẫn về thủ tục hải quan ; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu; thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.(Thay thế bởi thông tư 128/2013/TT-BTC) Tải file Ngày ban hành: 20-4-2009
Ngày hiệu lực: 04-06-2009
     80/2009/TT-BTC
Hướng dẫn thuế xuất thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào(Thay thế bởi TT 36/2012) Tải file Ngày ban hành: 22-4-2009
Ngày hiệu lực: 01-01-2009
     83/2009/TT -BTC
Về việc ban hành biểu thuế ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định đối tác kinh tế tòan diện ASEAN –Nhật Bản giai đoạn 2009 – 2012. Tải file Ngày ban hành: 22-4-2009
Ngày hiệu lực: 12-06-2009
     10/2009/TT- BCT
Thực hiện quy tắc hiệp định giữa nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế. Tải file Ngày ban hành: 18-5-2009
Ngày hiệu lực: 22-06-2009
     43/2009/TT-BTTTT
Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu(thay thế 11/2007/QĐ-BBCVT thay thế bởi 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012) Tải file Ngày ban hành: 30-12-2009
Ngày hiệu lực: 15-02-2010
     60/2009/TT-BNNPTNT
Hướng dẫn thực hiện nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản((thay thế 15/2006/QĐ-BTS)Được thay thế bởi 88/2011/TT-BNNPTNT ngày 28/12/2011) Tải file Ngày ban hành: 16-9-2009
Ngày hiệu lực: 29-10-2009
     12/2009/TT-BCT
Về thực hiện quy tắc xuất xứ của hiệp định thương mại hàng hóa Asean(Thay thế bởi thông tư 01/2010/TT-BCT) Tải file Ngày ban hành: 22-5-2009
Ngày hiệu lực: 06-07-2009
     184/2010/TT-BTC
Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế(Thay thế bởi thông tư 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012) Tải file Ngày ban hành: 15-11-2010
Ngày hiệu lực: 01-01-2010
     36/2010/TT-BCT
Thực hiện quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa(Sửa đổi bởi thông tư 01/2011/TT-BCT) Tải file Ngày ban hành: 15-11-2010
Ngày hiệu lực: 01-01-2011
     49/2010/TT-BTC
Hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Sửa đổi bởi 1519/QĐ-BTC ngày 02/07/2010) Tải file Ngày ban hành: 12-4-2010
Ngày hiệu lực: 27-05-2010
     01/2010/TT-BCT
Thông tư thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu kức chung (cept) để thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN ( AFTA) (Thay thế bởi TT 21/2010/TT-BCT) Tải file Ngày ban hành: 8-1-2010
Ngày hiệu lực: 21-02-2010
     194/2010/TT-BTC
Thông tư Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.(Thay thế 79/2009/TT-BTC) Tải file Ngày ban hành: 6-12-2010
Ngày hiệu lực: 20-01-2011
     21/2010/TT-BCT
Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN(thay thế thông tư 01/2010) (Sửa đổi, bổ sung bởi 24/2012/TT-BCT ngày 17/9/2012) Tải file Ngày ban hành: 17-5-2010
Ngày hiệu lực: 01-07-2010
     01/2011/TT-BCT
Sửa đổi thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sưả đổi vá Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế tòan diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tải file Ngày ban hành: 14-1-2011
Ngày hiệu lực: 01-03-2011
     06/2011/TT-BCT
Quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi(Sửa đổi bởi TT số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013) Tải file Ngày ban hành: 21-3-2011
Ngày hiệu lực: 04-05-2011
     07/2011/TT-BCT
Thông tư Quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu(Sửa đổi bởi 24/2011/TT-BCT ngày 16/06/2011) Tải file Ngày ban hành: 24-3-2011
Ngày hiệu lực: 09-05-2011
     15/2011/TT-BCT
Quy định thủ tục đang ký Danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam Tải file Ngày ban hành: 30-3-2011
Ngày hiệu lực: 15-05-2011
     51/2013/NĐ-CP
Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Tải file Ngày ban hành: 14-5-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2013
     09/2011/TT-BNNPTNT
Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu (Thay thế bởi 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011) Tải file Ngày ban hành: 2-3-2011
Ngày hiệu lực: 16-04-2011
     55/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Tải file Ngày ban hành: 22-5-2013
Ngày hiệu lực: 15-07-2013
     60/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc(thay thế NĐ 07/1999; NĐ 87/2007) Tải file Ngày ban hành: 19-6-2013
Ngày hiệu lực: 15-08-2013
     28/2011/TT- BNNPTNT
Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường châu Âu Tải file Ngày ban hành: 15-4-2011
Ngày hiệu lực: 15-04-2011
     161/2011/TT-BTC
Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2012-2014 Tải file Ngày ban hành: 17-11-2011
Ngày hiệu lực: 01-01-2012
     95/2013/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng(thay thế NĐ 47/2010; NĐ 86/2010; NĐ 144/2007) Tải file Ngày ban hành: 22-8-2013
Ngày hiệu lực: 10-10-2013
     162/2011/TT-BTC
Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do Asean – Trung Quốc Tải file Ngày ban hành: 17-11-2011
Ngày hiệu lực: 01-01-2012
     163/2011/TT-BTC
Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do Asean – Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014 Tải file Ngày ban hành: 17-11-2011
Ngày hiệu lực: 01-01-2012
     102/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (thay thế NĐ 34/2008; NĐ 46/2011) Tải file Ngày ban hành: 5-9-2013
Ngày hiệu lực: 01-11-2013
     88/2011/TT-BNNPTNT
Hướng dẫn nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lỉnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Tải file Ngày ban hành: 28-12-2011
Ngày hiệu lực: 11-02-2012
     182/2013/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.(thay thế NĐ 103/2012/NĐ-CP) Tải file Ngày ban hành: 14-11-2013
Ngày hiệu lực: 31-12-2013
     15/2012/TT-BTC
Ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Tải file Ngày ban hành: 8-2-2012
Ngày hiệu lực: 01-04-2012
     20/2012/TT-BTC
Về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015 Tải file Ngày ban hành: 15-2-2012
Ngày hiệu lực: 01-04-2012
     27/2013/TT-BLĐTBXH
Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Tải file Ngày ban hành: 18-10-2013
Ngày hiệu lực: 15-12-2013
     36/12/TT-BTC
Hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào Tải file Ngày ban hành: 2-3-2012
Ngày hiệu lực: 01-01-2012
     51/2012/TT-BTC
Thông tư điều chỉnh hiệu lực thi hành của thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính và ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tải file Ngày ban hành: 30-3-2012
Ngày hiệu lực: 14-05-2012
     11/2012/TT-BTTTT
Quy định danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu Tải file Ngày ban hành: 17-7-2012
Ngày hiệu lực: 01-09-2012
     03/2014/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm Thay thế 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 Tải file Ngày ban hành: 16-1-2014
Ngày hiệu lực: 15-03-2014
     24/2012/TT-BCT
Sửa đổi, bổ sung thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ công thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hóa Asean Tải file Ngày ban hành: 17-9-2012
Ngày hiệu lực: 31-10-2012
     27/2012/TT_BCT
Quy định tạm ngừng áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng theo quy định tại thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/05/2010 Tải file Ngày ban hành: 26-9-2012
Ngày hiệu lực: 26-09-2012
     196/2012/TT-BTC
Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại Tải file Ngày ban hành: 15-11-2012
Ngày hiệu lực: 01-01-2013
     27/2014/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động là người giúp việc gia đình Tải file Ngày ban hành: 7-4-2014
Ngày hiệu lực: 25-05-2014
     193/2012/TT-BTC
Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế Tải file Ngày ban hành: 15-11-2012
Ngày hiệu lực: 01-01-2013
     01/2013/TT-BCT
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/03/2011 của Bộ Công thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi Tải file Ngày ban hành: 3-1-2013
Ngày hiệu lực: 16-02-2013
     53/2014/NĐ-CP
Quy định về việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động Tải file Ngày ban hành: 26-5-2014
Ngày hiệu lực: 15-07-2014
     01/2013/TT-BTNMT
Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất Tải file Ngày ban hành: 28-1-2013
Ngày hiệu lực: 01-04-2013
     05/2013/TT-BCT
Quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa Tải file Ngày ban hành: 18-2-2013
Ngày hiệu lực: 04-04-2013
     44/2013/TT-BTC
Sửa đổi thuế suất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong biểu thuế xuất khẩu Tải file Ngày ban hành: 25-4-2013
Ngày hiệu lực: 09-06-2013
     08/2013/TT-BCT
Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Tải file Ngày ban hành: 22-4-2013
Ngày hiệu lực: 07-06-2013
     58/2013/TT-BTC
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Tải file Ngày ban hành: 8-5-2013
Ngày hiệu lực: 08-05-2013
     70/2013/TT-BTC
Sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Tải file Ngày ban hành: 22-5-2013
Ngày hiệu lực: 23-05-2013
     79/2013/TT-BTC
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Tải file Ngày ban hành: 7-6-2013
Ngày hiệu lực: 22-07-2013
     14/2013/TT-BCT
Quy định về điều kiện kinh doanh than Tải file Ngày ban hành: 15-7-2013
Ngày hiệu lực: 01-09-2013
     107/2013/TT-BTC
Sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Tải file Ngày ban hành: 12-8-2013
Ngày hiệu lực: 26-09-2013
     73/2014/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung điều 29 nghị định số 55/2013/NĐ- CP ngày 22/5/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 03 điều 54 của bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lai lao động Tải file Ngày ban hành: 23-7-2014
Ngày hiệu lực: 15-09-2014
     128/2013/TT-BTC
Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tải file Ngày ban hành: 10-9-2013
Ngày hiệu lực: 01-11-2013
     48/2005/NĐ-CP
Về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thoả thuận giữa Việt Nam và Thái Lan liên quan đến Việt Nam hoãn thực hiện hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và xe ôtô tải nhẹ nguyên chiếc. Tải file Ngày ban hành: 8-4-2005
Ngày hiệu lực: 27-04-2005
     103/2014/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (thay thế NĐ 182/2014/ND-CP) Tải file Ngày ban hành: 11-11-2014
Ngày hiệu lực: 01-01-2015
     149/2005/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Tải file Ngày ban hành: 8-12-2005
Ngày hiệu lực: 01-01-2006
     12/2006/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.(Sửa đổi bởi 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010) (Thay thế bởi NĐ 187/2013/NĐ-CP) Tải file Ngày ban hành: 23-1-2006
Ngày hiệu lực: 01-05-2006
     05/2015/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Tải file Ngày ban hành: 12-1-2015
Ngày hiệu lực: 01-03-2015
     19/2006/ NĐ-CP
Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa. Tải file Ngày ban hành: 20-2-2006
Ngày hiệu lực: 16-03-2006
     59/2006/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hàng hóa , dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.(Sửa đổi bởi VB 43/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009) Tải file Ngày ban hành: 12-6-2006
Ngày hiệu lực: 09-07-2006
     88/2015/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Tải file Ngày ban hành: 7-10-2015
Ngày hiệu lực: 25-11-2015