Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Số Văn bản: Trích yếu:
Ngày ban hành:
Từ ngày: Đến ngày
Lĩnh vực: Loại Văn bản
Cấp ban hành: Cơ quan ban hành:
   
     80/2022/QĐ-UBND
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 24-12-2022
Ngày hiệu lực: 03-01-2023
     18/2022/TT-BKHĐT
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương Tải file Ngày ban hành: 8-8-2022
Ngày hiệu lực: 30-09-2022
     35/2022/NĐ-CP
Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế Tải file Ngày ban hành: 28-5-2022
Ngày hiệu lực: 15-07-2022
     12/2022/NĐ-CP
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Tải file Ngày ban hành: 17-1-2022
Ngày hiệu lực: 17-01-2022
     02/2022/TT-BTNMT
Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Tải file Ngày ban hành: 10-1-2022
Ngày hiệu lực: 10-01-2022
     08/2022/NĐ-CP
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Tải file Ngày ban hành: 10-1-2022
Ngày hiệu lực: 10-01-2022
     28/2021/TT-BLĐTBXH
Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Tải file Ngày ban hành: 28-12-2021
Ngày hiệu lực: 01-03-2022
     27/2021/TT-BLĐTBXH
Thông tư hướng dẫn chi tiết về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học đối với chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động và một số biện pháp thi hành Tải file Ngày ban hành: 28-12-2021
Ngày hiệu lực: 01-03-2022
     120/2021/TT-BTC
Thông tư Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Tải file Ngày ban hành: 24-12-2021
Ngày hiệu lực: 01-01-2022
     19/2021/TT-BLĐTBXH
Thông tư ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường Tải file Ngày ban hành: 15-12-2021
Ngày hiệu lực: 30-01-2022
     55/2021/NĐ-CP
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Tải file Ngày ban hành: 24-5-2021
Ngày hiệu lực: 10-07-2021
     54/2021/NĐ-CP
Nghị định Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường Tải file Ngày ban hành: 21-5-2021
Ngày hiệu lực: 21-05-2021
     01/2021/TT-BXD
Thông tư Ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng Tải file Ngày ban hành: 19-5-2021
Ngày hiệu lực: 19-05-2021
     03/2021/TT-BKHĐT
Thông tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư Tải file Ngày ban hành: 9-4-2021
Ngày hiệu lực: 09-04-2021
     47/2021/NĐ-CP
Nghị định Quy định một số điều của Luật Doanh nghiệp Tải file Ngày ban hành: 1-4-2021
Ngày hiệu lực: 01-04-2021
     31/2021/NĐ-CP
Nghị định Quy định một số chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Đầu tư Tải file Ngày ban hành: 26-3-2021
Ngày hiệu lực: 26-03-2021
     10/2021/QĐ-TTG
Quyết định Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao Tải file Ngày ban hành: 16-3-2021
Ngày hiệu lực: 30-04-2021
     18/2021/NĐ-CP
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Tải file Ngày ban hành: 11-3-2021
Ngày hiệu lực: 25-04-2021
     07/2021/QĐ-UBND
Quyết định Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 10-3-2021
Ngày hiệu lực: 20-03-2021
     10/2021/NĐ-CP
Nghị đình về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Tải file Ngày ban hành: 9-2-2021
Ngày hiệu lực: 09-02-2021
     145/2020/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động Tải file Ngày ban hành: 14-12-2020
Ngày hiệu lực: 01-02-2021
     72/2020/QH14
Luật bảo vệ môi trường Tải file Ngày ban hành: 17-11-2020
Ngày hiệu lực: 01-01-2022
     88/2020/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Tải file Ngày ban hành: 28-7-2020
Ngày hiệu lực: 15-09-2020
     62/2020/QH14
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng Tải file Ngày ban hành: 17-6-2020
Ngày hiệu lực: 01-01-2021
     61/2020/QH14
Luật đầu tư Tải file Ngày ban hành: 17-6-2020
Ngày hiệu lực: 01-01-2021
     59/2020/QH14
Luật doanh nghiệp Tải file Ngày ban hành: 17-6-2020
Ngày hiệu lực: 01-01-2021
     Văn bản hợp nhất
Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải Tải file Ngày ban hành: 27-4-2020
Ngày hiệu lực: 01-01-2015
     58/2019/QĐ-UBND
Quyết định Quy định giá dịch vụ thoát nước tại KCN Thành Hải, tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 9-10-2019
Ngày hiệu lực: 19-10-2019
     35/2019/QĐ-UBND
Chức năng nhiệm vụ BQL các KCN Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 31-7-2019
Ngày hiệu lực: 10-08-2019
     27/2019/QĐ-UBND
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp với các co quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 20-6-2019
Ngày hiệu lực: 30-06-2019
     40/2019/NĐ-CP
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường Tải file Ngày ban hành: 13-5-2019
Ngày hiệu lực: 01-07-2019
     82/2018/NĐ-CP
Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế Tải file Ngày ban hành: 22-5-2018
Ngày hiệu lực: 10-07-2018
     22/2017/QĐ-UBND
Quyết định về việc quy định mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng KCN Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Cham, tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 22-3-2017
Ngày hiệu lực: 02-04-2017
     155/2016/NĐ-CP
Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Tải file Ngày ban hành: 18-11-2016
Ngày hiệu lực: 01-02-2017
     37/2016/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Tải file Ngày ban hành: 15-5-2016
Ngày hiệu lực: 01-07-2016
     44/2016/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động Tải file Ngày ban hành: 15-5-2016
Ngày hiệu lực: 01-07-2016
     39/2016/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động Tải file Ngày ban hành: 15-5-2016
Ngày hiệu lực: 01-07-2016
     39/2016/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động Tải file Ngày ban hành: 15-5-2016
Ngày hiệu lực: 01-07-2016
     88/2015/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Tải file Ngày ban hành: 7-10-2015
Ngày hiệu lực: 25-11-2015
     84/2015/QH13
Luật An toàn, vệ sinh lao động Tải file Ngày ban hành: 25-6-2015
Ngày hiệu lực: 01-07-2016
     05/2015/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Tải file Ngày ban hành: 12-1-2015
Ngày hiệu lực: 01-03-2015
     103/2014/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (thay thế NĐ 182/2014/ND-CP) Tải file Ngày ban hành: 11-11-2014
Ngày hiệu lực: 01-01-2015
     73/2014/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung điều 29 nghị định số 55/2013/NĐ- CP ngày 22/5/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 03 điều 54 của bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lai lao động Tải file Ngày ban hành: 23-7-2014
Ngày hiệu lực: 15-09-2014
     09/2014/TT-BXD
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư Hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng Tải file Ngày ban hành: 10-7-2014
Ngày hiệu lực: 01-09-2014
     63/2014/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Tải file Ngày ban hành: 26-6-2014
Ngày hiệu lực: 15-08-2014
     53/2014/QH13
Luật công chứng Tải file Ngày ban hành: 20-6-2014
Ngày hiệu lực: 01-01-2015
     75/2014/TT-BTC
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng Tải file Ngày ban hành: 12-6-2014
Ngày hiệu lực: 01-08-2014
     43/NQ-CP
NQ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh Tải file Ngày ban hành: 6-6-2014
Ngày hiệu lực: 06-06-2014
     53/2014/NĐ-CP
Quy định về việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động Tải file Ngày ban hành: 26-5-2014
Ngày hiệu lực: 15-07-2014
     46/2014/NĐ-CP
Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Tải file Ngày ban hành: 15-5-2014
Ngày hiệu lực: 01-07-2014
     43/2014/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai Tải file Ngày ban hành: 15-5-2014
Ngày hiệu lực: 01-07-2014
     46/2014/NĐ-CP
Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước(Thay thế Nghị định 142/2005/CĐ-CP ngày 14/11/2005 và Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010.) Tải file Ngày ban hành: 15-5-2014
Ngày hiệu lực: 01-07-2014
     27/2014/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động là người giúp việc gia đình Tải file Ngày ban hành: 7-4-2014
Ngày hiệu lực: 25-05-2014
     02/2014/TT-BXD
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạct động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở Tải file Ngày ban hành: 12-2-2014
Ngày hiệu lực: 02-04-2014
     03/2014/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm Thay thế 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 Tải file Ngày ban hành: 16-1-2014
Ngày hiệu lực: 15-03-2014
     04/2014/TT-BTC
Quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tải file Ngày ban hành: 2-1-2014
Ngày hiệu lực: 16-02-2014
     207/2013/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng Tải file Ngày ban hành: 11-12-2013
Ngày hiệu lực: 01-02-2014
     45/2013/QH13
Luật đất đai Tải file Ngày ban hành: 29-11-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2014
     43/2013/QH13
Luật Đấu Thầu(Thay thế Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005) Tải file Ngày ban hành: 26-11-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2014
     187/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài Tải file Ngày ban hành: 20-11-2013
Ngày hiệu lực: 20-02-2014
     38/2013/QH13
Luật việc làm Tải file Ngày ban hành: 16-11-2013
Ngày hiệu lực: 01-01-2015
     182/2013/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.(thay thế NĐ 103/2012/NĐ-CP) Tải file Ngày ban hành: 14-11-2013
Ngày hiệu lực: 31-12-2013
     17/2013/TT-BXD
Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng (Thay thế thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng) Tải file Ngày ban hành: 30-10-2013
Ngày hiệu lực: 15-12-2013
     27/2013/TT-BLĐTBXH
Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Tải file Ngày ban hành: 18-10-2013
Ngày hiệu lực: 15-12-2013
     133/2013/NĐ-CP
Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước Tải file Ngày ban hành: 17-10-2013
Ngày hiệu lực: 18-10-2013
     121/2013/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sẻn xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở(Thay thế nghị định 23/2009CĐ-CP ngày 27/02/2009) Tải file Ngày ban hành: 10-10-2013
Ngày hiệu lực: 30-11-2013
     128/2013/TT-BTC
Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tải file Ngày ban hành: 10-9-2013
Ngày hiệu lực: 01-11-2013
     102/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (thay thế NĐ 34/2008; NĐ 46/2011) Tải file Ngày ban hành: 5-9-2013
Ngày hiệu lực: 01-11-2013
     95/2013/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng(thay thế NĐ 47/2010; NĐ 86/2010; NĐ 144/2007) Tải file Ngày ban hành: 22-8-2013
Ngày hiệu lực: 10-10-2013
     13/2013/TT-BXD
Quy định Thẩm tra, thẩm định và phê duyệt Thiết kế xây dựng công trình. Tải file Ngày ban hành: 15-8-2013
Ngày hiệu lực: 30-09-2013
     107/2013/TT-BTC
Sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2707, 2902 và 3902 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Tải file Ngày ban hành: 12-8-2013
Ngày hiệu lực: 26-09-2013
     10/2013/TT-BXD
Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Thay thế Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009; các nội dung về chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng quy định tại 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011; 02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006) Tải file Ngày ban hành: 25-7-2013
Ngày hiệu lực: 09-09-2013
     45/2013/QĐ-UBND
Vv Ban hành bảng đơn giá thu gom, vận chuyển và chôn lấp rác thải đô thị tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 22-7-2013
Ngày hiệu lực: 02-08-2013
     14/2013/TT-BCT
Quy định về điều kiện kinh doanh than Tải file Ngày ban hành: 15-7-2013
Ngày hiệu lực: 01-09-2013
     60/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc(thay thế NĐ 07/1999; NĐ 87/2007) Tải file Ngày ban hành: 19-6-2013
Ngày hiệu lực: 15-08-2013
     32/2013/QH13
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Tải file Ngày ban hành: 19-6-2013
Ngày hiệu lực: 01-01-2014
     79/2013/TT-BTC
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 17.02 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Tải file Ngày ban hành: 7-6-2013
Ngày hiệu lực: 22-07-2013
     12/2013/TT-BGTVT
Quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bêtông xi măng trong đầu tư xây dựng công trình giao thông Tải file Ngày ban hành: 30-5-2013
Ngày hiệu lực: 15-07-2013
     54/2013/NĐ-CP
Bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước. Tải file Ngày ban hành: 22-5-2013
Ngày hiệu lực: 22-05-2013
     70/2013/TT-BTC
Sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Tải file Ngày ban hành: 22-5-2013
Ngày hiệu lực: 23-05-2013
     55/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Tải file Ngày ban hành: 22-5-2013
Ngày hiệu lực: 15-07-2013
     51/2013/NĐ-CP
Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Tải file Ngày ban hành: 14-5-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2013
     50/2013/NĐ-CP
Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Tải file Ngày ban hành: 14-5-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2013
     49/2013/NĐ-CP
Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương (thay thế NĐ 114/2002) Tải file Ngày ban hành: 14-5-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2013
     46/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tranh chấp lao động (thay thế 133/2007; NĐ 12/2008) Tải file Ngày ban hành: 10-5-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2013
     45/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động Tải file Ngày ban hành: 10-5-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2013
     44/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động (thay thế NĐ 44/2003/NĐ-CP ngày 09/05/2003) Tải file Ngày ban hành: 10-5-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2013
     43/2013/NĐ-CP
Nghị định Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động Tải file Ngày ban hành: 10-5-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2013
     41/2013/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công. Tải file Ngày ban hành: 8-5-2013
Ngày hiệu lực: 23-06-2013
     58/2013/TT-BTC
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Tải file Ngày ban hành: 8-5-2013
Ngày hiệu lực: 08-05-2013
     44/2013/TT-BTC
Sửa đổi thuế suất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong biểu thuế xuất khẩu Tải file Ngày ban hành: 25-4-2013
Ngày hiệu lực: 09-06-2013
     08/2013/TT-BCT
Quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Tải file Ngày ban hành: 22-4-2013
Ngày hiệu lực: 07-06-2013
     25/2013/NĐ - CP
Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Tải file Ngày ban hành: 29-3-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2013
     17/2013/NĐ-CP
Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Tải file Ngày ban hành: 19-2-2013
Ngày hiệu lực: 10-04-2013
     05/2013/TT-BCT
Quy định về hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất một số loại hàng hóa Tải file Ngày ban hành: 18-2-2013
Ngày hiệu lực: 04-04-2013
     15/2013/NĐ-CP
Quản lý chất lượng công trình(Thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP và 49/2008/NĐ-CP và K4,Đ13, Đ 18, Đ 30 Nghị định 12/2009/NĐ-CP) Tải file Ngày ban hành: 6-2-2013
Ngày hiệu lực: 15-04-2013
     01/2013/TT-BTNMT
Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất Tải file Ngày ban hành: 28-1-2013
Ngày hiệu lực: 01-04-2013
     01/2013/QĐ-UBND
V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 18-1-2013
Ngày hiệu lực: 28-01-2013
     04/2013/QĐ-TTg
Quyết định về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Tải file Ngày ban hành: 14-1-2013
Ngày hiệu lực: 01-03-2013
     08/2013/NĐ-CP
Quy định sử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả Tải file Ngày ban hành: 10-1-2013
Ngày hiệu lực: 01-03-2013
     01/2013/TT-BCT
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21/03/2011 của Bộ Công thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi Tải file Ngày ban hành: 3-1-2013
Ngày hiệu lực: 16-02-2013
     27/2012/TT-BTNMT
Thông tư Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường Tải file Ngày ban hành: 28-12-2012
Ngày hiệu lực: 01-03-2013
     11/2012/TT-BXD
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng Tải file Ngày ban hành: 25-12-2012
Ngày hiệu lực: 01-02-2013
     10/2012/TT-BXD
Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về Cấp giấy phép xây dựng Tải file Ngày ban hành: 20-12-2012
Ngày hiệu lực: 06-02-2013
     103/2012/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động (thay thế 70/2011/NĐ ngày 22/08/2011) Tải file Ngày ban hành: 4-12-2012
Ngày hiệu lực: 20-01-2013
     100/2012/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp Tải file Ngày ban hành: 21-11-2012
Ngày hiệu lực: 15-01-2013
     193/2012/TT-BTC
Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế Tải file Ngày ban hành: 15-11-2012
Ngày hiệu lực: 01-01-2013
     196/2012/TT-BTC
Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại Tải file Ngày ban hành: 15-11-2012
Ngày hiệu lực: 01-01-2013
     180/2012/TT-BTC
Hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại Doanh nghiệp Tải file Ngày ban hành: 24-10-2012
Ngày hiệu lực: 10-12-2012
     81/2012/NĐ-CP
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thề cơ sở bảo trợ xã hội và nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.( được sửa đổi tại NĐ 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Tải file Ngày ban hành: 8-10-2012
Ngày hiệu lực: 01-12-2012
     42/2012/QĐ-TTg
Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn Tải file Ngày ban hành: 8-10-2012
Ngày hiệu lực: 01-12-2012
     27/2012/TT_BCT
Quy định tạm ngừng áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng theo quy định tại thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/05/2010 Tải file Ngày ban hành: 26-9-2012
Ngày hiệu lực: 26-09-2012
     24/2012/TT-BCT
Sửa đổi, bổ sung thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ công thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hóa Asean Tải file Ngày ban hành: 17-9-2012
Ngày hiệu lực: 31-10-2012
     11/2012/TT-BTTTT
Quy định danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu Tải file Ngày ban hành: 17-7-2012
Ngày hiệu lực: 01-09-2012
     12/2012/QH13
Luật công đoàn Tải file Ngày ban hành: 20-6-2012
Ngày hiệu lực: 01-01-2013
     10/2012/QH13
Bộ Luật lao động (Thay thế bộ luật lao động năm 1994,2002, 2006,2007) Tải file Ngày ban hành: 18-6-2012
Ngày hiệu lực: 01-05-2013
     26/2012/QĐ-TTg
Ban hành quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia Tải file Ngày ban hành: 8-6-2012
Ngày hiệu lực: 25-07-2012
     46/2012/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điếu của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 Quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc Tải file Ngày ban hành: 22-5-2012
Ngày hiệu lực: 15-07-2012
     04/2012/TT_BTNMT
Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Tải file Ngày ban hành: 8-5-2012
Ngày hiệu lực: 25-06-2012
     31/2012/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu chung. Tải file Ngày ban hành: 12-4-2012
Ngày hiệu lực: 01-06-2012
     51/2012/TT-BTC
Thông tư điều chỉnh hiệu lực thi hành của thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính và ban hành mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tải file Ngày ban hành: 30-3-2012
Ngày hiệu lực: 14-05-2012
     50/2012/TTLT-BTC-BTNMT
Hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược Tải file Ngày ban hành: 30-3-2012
Ngày hiệu lực: 20-05-2012
     01/2012/TT-BTNMT
Thông tư quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản Tải file Ngày ban hành: 16-3-2012
Ngày hiệu lực: 02-05-2012
     42/2012/TT-BTC
Hướng dẫn thực hiện quyết định số 04/2012/QĐ-TTG ngày 19/01/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Quý I, Quý II năm 2011 của Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động Tải file Ngày ban hành: 12-3-2012
Ngày hiệu lực: 26-04-2012
     36/12/TT-BTC
Hướng dẫn về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào Tải file Ngày ban hành: 2-3-2012
Ngày hiệu lực: 01-01-2012
     20/2012/TT-BTC
Về việc ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015 Tải file Ngày ban hành: 15-2-2012
Ngày hiệu lực: 01-04-2012
     15/2012/TT-BTC
Ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Tải file Ngày ban hành: 8-2-2012
Ngày hiệu lực: 01-04-2012
     06/2012/QĐ-TTg
Quyết định về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tế Tải file Ngày ban hành: 20-1-2012
Ngày hiệu lực: 15-03-2012
     88/2011/TT-BNNPTNT
Hướng dẫn nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lỉnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Tải file Ngày ban hành: 28-12-2011
Ngày hiệu lực: 11-02-2012
     48/2011/TT-BTNMT
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp Tải file Ngày ban hành: 28-12-2011
Ngày hiệu lực: 15-02-2012
     120/2011/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại Tải file Ngày ban hành: 16-12-2011
Ngày hiệu lực: 01-02-2012
     65/2011/QĐ-UBND
V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(hay thế BẢng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Ninh Thuận lập tháng 5/200) Tải file Ngày ban hành: 30-11-2011
Ngày hiệu lực: 10-12-2011
     163/2011/TT-BTC
Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do Asean – Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014 Tải file Ngày ban hành: 17-11-2011
Ngày hiệu lực: 01-01-2012
     162/2011/TT-BTC
Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do Asean – Trung Quốc Tải file Ngày ban hành: 17-11-2011
Ngày hiệu lực: 01-01-2012
     161/2011/TT-BTC
Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean giai đoạn 2012-2014 Tải file Ngày ban hành: 17-11-2011
Ngày hiệu lực: 01-01-2012
     02/2011/QH13
Luật khiếu nại Tải file Ngày ban hành: 11-11-2011
Ngày hiệu lực: 01-07-2012
     03/2011/QH13
Luật tố cáo Tải file Ngày ban hành: 11-11-2011
Ngày hiệu lực: 01-07-2012
     2451/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Cà Ná, huyện Thuận Nam Tải file Ngày ban hành: 1-11-2011
Ngày hiệu lực: 01-11-2011
     1766/SKHĐT-TĐGS
Vv Triển khai áp dụng Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07/9/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầ tư vấn. Tải file Ngày ban hành: 15-9-2011
Ngày hiệu lực: 15-09-2011
     75/2011/NĐ-CP
Về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước (sửa đổi bổ sung bởi NĐ 54/2013 và NĐ 133/2013) Tải file Ngày ban hành: 30-8-2011
Ngày hiệu lực: 20-10-2011
     70/2011/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp trang trại, hộ gia đình,cá nhân và các tổ chức khác có thuê mướn lao động.( bãi bỏ NĐ 107,108 )- Có hiệu lực từ ngày 01/10/2011 Tải file Ngày ban hành: 22-8-2011
Ngày hiệu lực: 05-10-2011
     63/2011/NĐ-CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại Tải file Ngày ban hành: 28-7-2011
Ngày hiệu lực: 20-09-2011
     26/2011/TT-BTNMT
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường. Tải file Ngày ban hành: 18-7-2011
Ngày hiệu lực: 02-09-2011
     46/2011/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 34/2008 ngày 25/3/2008 của CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN(Thay thế bởi NĐ 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013) Tải file Ngày ban hành: 17-6-2011
Ngày hiệu lực: 01-08-2011
     29/2011/NĐ-CP
Nghị định quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Tải file Ngày ban hành: 18-4-2011
Ngày hiệu lực: 05-06-2011
     13/2011/TT-BTNMT
Quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất Tải file Ngày ban hành: 15-4-2011
Ngày hiệu lực: 30-05-2011
     28/2011/TT- BNNPTNT
Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường châu Âu Tải file Ngày ban hành: 15-4-2011
Ngày hiệu lực: 15-04-2011
     03/2011/TT-BXD
Hướng dẫn họat động kiểm định,giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an tòan chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chứng nhận công trình xây dựng Tải file Ngày ban hành: 6-4-2011
Ngày hiệu lực: 01-06-2011
     06/2011/TT-BKHĐT
Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nong thông theo NĐ 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 Tải file Ngày ban hành: 6-4-2011
Ngày hiệu lực: 22-05-2011
     24/2011/NĐ-CP
Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao,Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao Tải file Ngày ban hành: 5-4-2011
Ngày hiệu lực: 20-05-2011
     24/2011/NĐ-CP
Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao Tải file Ngày ban hành: 5-4-2011
Ngày hiệu lực: 20-05-2011
     15/2011/TT-BCT
Quy định thủ tục đang ký Danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam Tải file Ngày ban hành: 30-3-2011
Ngày hiệu lực: 15-05-2011
     07/2011/TT-BCT
Thông tư Quy định danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu(Sửa đổi bởi 24/2011/TT-BCT ngày 16/06/2011) Tải file Ngày ban hành: 24-3-2011
Ngày hiệu lực: 09-05-2011
     06/2011/TT-BCT
Quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi(Sửa đổi bởi TT số 01/2013/TT-BCT ngày 03/01/2013) Tải file Ngày ban hành: 21-3-2011
Ngày hiệu lực: 04-05-2011
     19/2011/TT-BTC
Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (Thay thế Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2009 và thông tư 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007) Tải file Ngày ban hành: 14-2-2011
Ngày hiệu lực: 01-04-2011
     01/2011/TT-BXD
Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng,quy hoạch đô thị (Thay thế thông tư số 10/2000/tt-bxd ngày 08/8/2000 của BXD Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với đồ án quy hoạch xây dựng) Tải file Ngày ban hành: 27-1-2011
Ngày hiệu lực: 15-03-2011
     234/BKH-QLĐT
Đính chính thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT Tải file Ngày ban hành: 14-1-2011
Ngày hiệu lực: 01-03-2011
     01/2011/TT-BCT
Sửa đổi thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sưả đổi vá Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế tòan diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tải file Ngày ban hành: 14-1-2011
Ngày hiệu lực: 01-03-2011
     01/2011/TT-BKHĐT
Quy định chi tiết công tác kiểm tra đấu thầu Tải file Ngày ban hành: 4-1-2011
Ngày hiệu lực: 01-03-2011
     121/2010/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Tải file Ngày ban hành: 30-12-2010
Ngày hiệu lực: 01-03-2011
     23/2010/TT-BKH
Quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư. Tải file Ngày ban hành: 13-12-2010
Ngày hiệu lực: 26-01-2011
     194/2010/TT-BTC
Thông tư Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.(Thay thế 79/2009/TT-BTC) Tải file Ngày ban hành: 6-12-2010
Ngày hiệu lực: 20-01-2011
     22/2010/TT-BKH
Quy định về định mức chi phí giám sát,đánh giá đầu tư Tải file Ngày ban hành: 2-12-2010
Ngày hiệu lực: 16-01-2011
     112/2010/NĐ-CP
Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại Tải file Ngày ban hành: 1-12-2010
Ngày hiệu lực: 01-02-2011
     36/2010/TT-BCT
Thực hiện quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa(Sửa đổi bởi thông tư 01/2011/TT-BCT) Tải file Ngày ban hành: 15-11-2010
Ngày hiệu lực: 01-01-2011
     109/2010/NĐ-CP
Về kinh doanh xuất khẩu gạo Tải file Ngày ban hành: 4-11-2010
Ngày hiệu lực: 01-01-2011
     108/2010/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp trang trại, hộ gia đình,cá nhân và các tổ chức khác của việt Nam có thuê mướn lao động (thay thế bởi NĐ 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011) Tải file Ngày ban hành: 29-10-2010
Ngày hiệu lực: 01-11-2011
     107/2010/NĐ-CP
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam (Bãi bỏ Nghị định số 98/2009/NĐ-CP ngày 30 / 10/2009) Tải file Ngày ban hành: 29-10-2010
Ngày hiệu lực: 01-01-2011
     21/2010/TT-BKH
Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu ,hồ sơ yêu cầu Tải file Ngày ban hành: 28-10-2010
Ngày hiệu lực: 15-12-2010
     86/2010/NĐ-CP
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (được thay thế bởi NĐ: 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013) Tải file Ngày ban hành: 13-8-2010
Ngày hiệu lực: 01-10-2010
     87/2010/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Tải file Ngày ban hành: 13-8-2010
Ngày hiệu lực: 01-10-2010
     1519/2010/QĐ-BTC
Quyết định về việc đính chính Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu(đính chính 49/2010/TT-BTC) Tải file Ngày ban hành: 2-7-2010
Ngày hiệu lực: 27-05-2010
     14/TT-BKH
Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính chủ về đăng ký doanh nghiệp Tải file Ngày ban hành: 4-6-2010
Ngày hiệu lực: 20-07-2010
     61/2010/NĐ-CP
Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Tải file Ngày ban hành: 4-6-2010
Ngày hiệu lực: 25-07-2010
     21/2010/TT-BCT
Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN(thay thế thông tư 01/2010) (Sửa đổi, bổ sung bởi 24/2012/TT-BCT ngày 17/9/2012) Tải file Ngày ban hành: 17-5-2010
Ngày hiệu lực: 01-07-2010
     47/2010/NĐ-CP
Nghị định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động (thay thế bởi NĐ 95/2013/NĐ-CP) Tải file Ngày ban hành: 6-5-2010
Ngày hiệu lực: 25-06-2010
     49/2010/TT-BTC
Hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Sửa đổi bởi 1519/QĐ-BTC ngày 02/07/2010) Tải file Ngày ban hành: 12-4-2010
Ngày hiệu lực: 27-05-2010
     37/2010/NĐ-CP
Về việc lập thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị(Thay thế Nghị định 08/2005 NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.) Tải file Ngày ban hành: 7-4-2010
Ngày hiệu lực: 25-05-2010
     113/2009/NĐ-CP
Giám sát và đánh giá đầu tư. Tải file Ngày ban hành: 15-12-2009
Ngày hiệu lực: 01-02-2010
     113/2009/NĐ-CP
Về giám sát và đánh giá đầu tư Tải file Ngày ban hành: 15-12-2009
Ngày hiệu lực: 01-02-2010
     39/2009/NĐ- CP
Về vật liệu nổ công nghiệp Tải file Ngày ban hành: 23-4-2009
Ngày hiệu lực: 22-06-2009
     3849/2008/QĐ-UBND
Thành lập KCN Phước Nam tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 30-6-2008
Ngày hiệu lực: 30-06-2008
     3848/2008/QĐ-UBND
Thành lập KCN Du Long tỉnh Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 30-6-2008
Ngày hiệu lực: 30-06-2008
     11/2008/NĐ-CP
Quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động Tải file Ngày ban hành: 30-1-2008
Ngày hiệu lực: 24-02-2008
     10/2006/QĐ-BTNMT
Quyết định ban hành Quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 22/4/2003 về việc phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tải file Ngày ban hành: 21-8-2006
Ngày hiệu lực: 18-09-2006
   
   
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP