Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Chuổi tìm kiếm:
   
STTTrích yếuFile
1 1. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Thủ tục 1.docx

2 2. Cấp phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Thủ tục 2.docx

3 3. Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Thủ tục 3.docx

4 4. Gia hạn Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Thủ tục 4.docx

5 5. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuôc diện cấp phép lao động Thu tuc 5.docx

6 6. Đăng ký nội quy lao động Thu tuc 6.docx

7 7. Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Thu tuc 7.docx

   
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP