Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
   
Chuổi tìm kiếm 
  File biểu mẫu hướng dẫn: 
STTTrích yếuBiểu mẫu
1 Biểu mẫu báo cáo định kỳ Bieu mau BC dinh ky.rar
2 Báo cáo đánh giá, giám sát dự án đầu tư trong giai đoạn đầu tư DT-01.docx
3 Báo cáo đánh giá, giám sát dự án đầu tư trong giai đoạn khai thác vận hành DT- 02.docx
4 Báo cáo tháng về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh SX-01.xlsx
5 Báo cáo 6 tháng đầu năm về tình hình hoạt động SX-02.xlsx
6 Báo cáo năm về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh SX-03.xlsx
7 Báo cáo quý về tình hình lao động LD-01.doc
8 Báo cáo năm về công tác an toàn vệ sinh lao động LD-02.docx
9 Báo cáo tổng lượng chất thải phát sinh MT-01.docx
10 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất ngành xây dựng MT- 02.doc
11 Báo cáo quyết toán tài chính năm
   
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP