Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

Chính sách ưu đãi về tiền thuê đất và thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng lĩnh vực và địa bàn

Địa bàn/lĩnh vực

Tiền thuê đất

Thuế TNDN

Các Khu công nghiệp Phước Nam, Du Long, Cà Ná

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Miễn cho toàn bộ thời gian thuê đất thực hiện dự án.

- Thuế suất 10% áp dụng trong 15 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Miễn thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo.

Các dự án đầu tư thứ cấp

 

- Thuế suất 10% áp dụng trong 15 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Miễn thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 9 năm tiếp theo.

Khu công nghiệp Thành Hải:

Các dự án đầu tư thứ cấp

- Miễn trong thời gian xây dựng dự án (tối đa 3 năm)

- Miễn từ 7 đến 15 năm (tùy theo ngành nghề) kể từ khi xây dựng xong đưa vào hoạt động.

- Thuế suất 17% trong 10 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

- Miễn thuế 2 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 4 năm tiếp theo.

Ưu đãi khác về thuế nhập khẩu và hỗ trợ đầu tư cho toàn bộ dự án vào Khu công nghiệp

1. Thuế nhập khẩu: Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo quy định tại Khoản 11, Khoản 13,Điều 16 Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016.

2. Hỗ trợ đầu tư:

a) Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án;

b) Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

c) Hỗ trợ tín dụng;

d) Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành, nội thị;

đ) Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ;

e) Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin;

g) Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP