Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Số Văn bản: Trích yếu:
Ngày ban hành:
Từ ngày: Đến ngày
Lĩnh vực: Loại Văn bản
   
     18/2022/TT-BKHĐT
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương Tải file Ngày ban hành: 8-8-2022
Ngày hiệu lực: 30-09-2022
     35/2022/NĐ-CP
Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế Tải file Ngày ban hành: 28-5-2022
Ngày hiệu lực: 15-07-2022
     27/2021/TT-BLĐTBXH
Thông tư hướng dẫn chi tiết về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học đối với chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động và một số biện pháp thi hành Tải file Ngày ban hành: 28-12-2021
Ngày hiệu lực: 01-03-2022
     28/2021/TT-BLĐTBXH
Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Tải file Ngày ban hành: 28-12-2021
Ngày hiệu lực: 01-03-2022
     19/2021/TT-BLĐTBXH
Thông tư ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường Tải file Ngày ban hành: 15-12-2021
Ngày hiệu lực: 30-01-2022
     145/2020/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động Tải file Ngày ban hành: 14-12-2020
Ngày hiệu lực: 01-02-2021
     88/2020/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Tải file Ngày ban hành: 28-7-2020
Ngày hiệu lực: 15-09-2020
     12/2022/NĐ-CP
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Tải file Ngày ban hành: 17-1-2022
Ngày hiệu lực: 17-01-2022
     Văn bản hợp nhất
Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải Tải file Ngày ban hành: 27-4-2020
Ngày hiệu lực: 01-01-2015
     02/2022/TT-BTNMT
Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Tải file Ngày ban hành: 10-1-2022
Ngày hiệu lực: 10-01-2022
     54/2021/NĐ-CP
Nghị định Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường Tải file Ngày ban hành: 21-5-2021
Ngày hiệu lực: 21-05-2021
     155/2016/NĐ-CP
Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Tải file Ngày ban hành: 18-11-2016
Ngày hiệu lực: 01-02-2017
     55/2021/NĐ-CP
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Tải file Ngày ban hành: 24-5-2021
Ngày hiệu lực: 10-07-2021
     08/2022/NĐ-CP
Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Tải file Ngày ban hành: 10-1-2022
Ngày hiệu lực: 10-01-2022
     120/2021/TT-BTC
Thông tư Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Tải file Ngày ban hành: 24-12-2021
Ngày hiệu lực: 01-01-2022
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
   
 
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP