Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Số Văn bản: Trích yếu:
Ngày ban hành:
Từ ngày: Đến ngày
Lĩnh vực: Loại Văn bản
   
     07/CT-TTg
Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp Tải file Ngày ban hành: 2-3-2012
Ngày hiệu lực: 01-01-2014
     164/2013/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Tải file Ngày ban hành: 12-11-2013
Ngày hiệu lực: 12-11-2013
     29/2008/NĐ-CP
Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Tải file Ngày ban hành: 14-3-2008
Ngày hiệu lực: 10-04-2008
     671/QĐ-TTg
Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 470/2012/NQ-UBTVQH13 ngày 27/2/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triền các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu Tải file Ngày ban hành: 7-6-2012
Ngày hiệu lực: 07-06-2012
     1222/QĐ-TTg
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Ninh Thuận đến năm 2020 Tải file Ngày ban hành: 22-7-2011
Ngày hiệu lực:
     45/2013/QH13
Luật đất đai Tải file Ngày ban hành: 29-11-2013
Ngày hiệu lực: 01-07-2014
     59/2005/QH11
Luật đầu tư Tải file Ngày ban hành: 29-11-2005
Ngày hiệu lực: 01-07-2006
     43/NQ-CP
NQ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh Tải file Ngày ban hành: 6-6-2014
Ngày hiệu lực: 06-06-2014
     46/2014/NĐ-CP
Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Tải file Ngày ban hành: 15-5-2014
Ngày hiệu lực: 01-07-2014
     43/2014/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai Tải file Ngày ban hành: 15-5-2014
Ngày hiệu lực: 01-07-2014
     04/2013/NĐ-CP
Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng (Sửa đổi, bổ sung NĐ 29/2008/NĐ-CP ngày 4/3/2008) Tải file Ngày ban hành: 7-1-2013
Ngày hiệu lực: 25-02-2013
     78/2007/NĐ-CP
Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao(Thay thế bởi NĐ 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009) Tải file Ngày ban hành: 11-5-2007
Ngày hiệu lực: 19-06-2007
     108/2006/NĐ-CP
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư Tải file Ngày ban hành: 22-9-2006
Ngày hiệu lực: 22-09-2006
     24/2011/NĐ-CP
Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao Tải file Ngày ban hành: 5-4-2011
Ngày hiệu lực: 20-05-2011
     108/2006/NĐ-CP
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư Tải file Ngày ban hành: 22-9-2006
Ngày hiệu lực: 22-09-2006
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
   
 
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH