Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Khu công nghiệp:
 
   
STTTên Khu, cụm công nghiệpDiện tích (ha)Diện tích đất công nghiệp cho thuê (ha)Diện tích đã cho thuê (ha)Tỷ lệ lắp đầy (%)Số dự án đăng ký đầu tư
1 Khu công nghiệp Du Long 407,28 286,05 4,74 1,66 01
2 Khu công nghiệp Thành Hải 77,987 63,09 45,4585 72,05 18
3 Khu công nghiệp Phước Nam 370 Gđ 1: 153 ; Gđ 2: 217 269,75 Gđ 1: 93,5 ; Gđ 2: 176,25 Gđ 1: 17,38 18,6 12
4 Khu công nghiệp Cà Ná 827,2 0 0 0 0
   
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP