Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin Covid
Ngày đăng:   27/6/2023      Views:  175

 

Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19

quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

                          (tính đến 17g00 ngày 15/6/2023)

 
 
 

 

Ngày 21/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 826/QĐ-UBND về việc Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 15/6/2023) như sau:

1. Tổng số huyện, thành phố được đánh giá phân loại: 07/07; Kết quả:

- Cấp độ 1: 07/07 huyện, thành phố (Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Nam, Thuận Bắc, Bác Ái, Phan Rang – Tháp Chàm).

 - Không có huyện, thành phố cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4.

2. Toàn tỉnh: Cấp độ 1.

Category:
Tin Covid
Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh Covid – 19 giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 07/9/2023)
Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 17/8/2023)thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 17/8/2023)
Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 06/7/2023)
Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 29/6/2023)
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP