Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin Covid
Ngày đăng:   20/3/2023      Views:  230

 

Thông báo Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn

tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 23/02/2023).

 
 
 

 

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 23/02/2023).

Ngày 05/3/2023, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận ban hành Thông báo số 841/TB-SYT về việc thông báo Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17giờ 00 ngày 23/02/2023, như sau:

1. Tổng số xã, phường, thị trấn được đánh giá phân loại: 65/65; Kết quả:

- Cấp độ 1: 65/65 xã, phường, thị trấn.

- Không có xã, phường, thị trấn cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4.

2. Tổng số huyện, thành phố được đánh giá phân loại: 07/07; Kết quả:

- Cấp độ 1: 07/07 huyện, thành phố (Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Nam, Thuận Bắc, Bác Ái, Phan Rang - Tháp Chàm).

- Không có huyện, thành phố cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4.

3. Toàn tỉnh: cấp độ 1.

 

Kết quả đánh giá cấp độ dịch tại tỉnh Ninh Thuận

Cập nhật đến 17g00 ngày 23/02/2023

(kèm theo Thông báo số 841/TB-SYT ngày 05/3/2023 của Sở Y tế)

 

 

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Phạm vi tỉnh

ü

 

 

 

Phạm vi huyện

7

0

0

0

Phạm vi xã

65

0

0

0

 

 

 

 

 

Đơn vị hành chính

 TT

 Tên xã/phường

Cấp độ dịch 

Huyện, Tp

 

 

 

1. Phan Rang - Tháp Chàm

 

 

Cấp 1

 

1

Đô Vinh

Cấp 1

 

2

Phước Mỹ

Cấp 1

 

3

Bảo An

Cấp 1

 

4

Phủ Hà

Cấp 1

 

5

Thanh Sơn

Cấp 1

 

6

Mỹ Hương

Cấp 1

 

7

Tấn Tài

Cấp 1

 

8

Kinh Dinh

Cấp 1

 

9

Đạo Long

Cấp 1

 

10

Đài Sơn

Cấp 1

 

11

Đông Hải

Cấp 1

 

12

Mỹ Đông

Cấp 1

 

13

Thành Hải

Cấp 1

 

14

Văn Hải

Cấp 1

 

15

Mỹ Bình

Cấp 1

 

16

Mỹ Hải

Cấp 1

2. Ninh Phước

 

 

Cấp 1

 

1

Phước Dân

Cấp 1

 

2

Phước Sơn

Cấp 1

 

3

Phước Thái

Cấp 1

 

4

Phước Hậu

Cấp 1

 

5

Phước Thuận

Cấp 1

 

6

An Hải

Cấp 1

 

7

Phước Hữu

Cấp 1

 

8

Phước Hải

Cấp 1

 

9

Phước Vinh

Cấp 1

3. Ninh Hải

 

 

Cấp 1

 

1

Khánh Hải

Cấp 1

 

2

Vĩnh Hải

Cấp 1

 

3

Nhơn Hải

Cấp 1

 

4

Phương Hải

Cấp 1

 

5

Tri Hải

Cấp 1

 

6

Tân Hải

Cấp 1

 

7

Xuân Hải

Cấp 1

 

8

Hộ Hải

Cấp 1

 

9

Thanh Hải

Cấp 1

4. Thuận Nam

 

 

Cấp 1

 

1

Phước Hà

Cấp 1

 

2

Phước Nam

Cấp 1

 

3

Phước Ninh

Cấp 1

 

4

Nhị Hà

Cấp 1

 

5

Phước Dinh

Cấp 1

 

6

Phước Minh

Cấp 1

 

7

Phước Diêm

Cấp 1

 

8

Cà Ná

Cấp 1

5. Thuận Bắc

 

 

Cấp 1

 

1

 Phước Chiến

Cấp 1

 

2

 Công Hải

Cấp 1

 

3

 Phước Kháng

Cấp 1

 

4

 Lợi Hải

Cấp 1

 

5

 Bắc Sơn

Cấp 1

 

6

 Bắc Phong

Cấp 1

6. Ninh Sơn

 

 

Cấp 1

 

1

Tân Sơn

Cấp 1

 

2

Lâm Sơn

Cấp 1

 

3

Lương Sơn

Cấp 1

 

4

Quảng Sơn

Cấp 1

 

5

Mỹ Sơn

Cấp 1

 

6

Hòa Sơn

Cấp 1

 

7

Ma Nới

Cấp 1

 

8

Nhơn Sơn

Cấp 1

7. Bác Ái

 

 

Cấp 1

 

1

Phước Thành

Cấp 1

 

2

Phước Thắng

Cấp 1

 

3

Phước Đại

Cấp 1

 

4

Phước Chính

Cấp 1

 

5

Phước Tiến

Cấp 1

 

6

Phước Hoà

Cấp 1

 

7

Phước Trung

Cấp 1

 

8

Phước Bình

Cấp 1

 

9

Phước Tân

Cấp 1

Category:
Tin Covid
Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh Covid – 19 giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 07/9/2023)
Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 17/8/2023)thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 17/8/2023)
Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 06/7/2023)
Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 29/6/2023)
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP