Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin khác
Ngày đăng:   20/2/2023      Views:  229

 Ninh Thuận ban hành sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2022-2025

 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025, ngày 10/01/2023 UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025, trong đó có một số nội dung như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ (có ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được cơ quan có thẩm quyền công nhận) thuộc các chuyên ngành liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này.

b) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, xếp loại tốt nghiệp theo quy định của pháp luật; người có trình độ thạc sĩ thuộc các chuyên ngành liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này.

c) Các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh.

2. Quyền lợi của người được thu hút

a) Được hưởng chế độ thu hút bằng tiền một lần ngay sau khi về công tác (ngoài tiền lương và chế độ có liên quan đối với công chức, viên chức, đối tượng hợp đồng làm công tác hợp tác, tư vấn - theo quy định của pháp luật).

b) Được ưu tiên thuê, mua nhà ở xã hội khi có nhu cầu thực tế.

c) Được cơ quan tiếp nhận ưu tiên bố trí công việc phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn được đào tạo và tạo môi trường làm việc thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Chế độ thu hút

a) Mức thu hút hỗ trợ bằng tiền

Các đối tượng thu hút đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn tại Điều 3 của Quyết định này về làm việc tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh thì được hỗ trợ bằng tiền một lần như sau:

- Giáo sư: 400 triệu đồng/người

- Phó Giáo sư: 3500 triệu đồng/người

- Tiến sĩ: 300 triệu đồng/người

- Thạc sĩ; Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND: 120 triệu động/người

b) Các đối tượng thu hút nếu có nhu cầu được ưu tiên mua, thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Category:
Tin khác
Triển khai thực hiện Nghị định số 68/2023/NĐ-CP ngày 07/09/2023 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 -2027.
Triển khai thực hiện Thông tư số 50/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP
THÔNG TƯ 48/2023/TT-BTC NGÀY 12/7/2023 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, KHAI THÁC PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG
Triển khai Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo
Làm việc với Đoàn công tác của Chi cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường miền Trung và Tây nguyên tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP