Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin khác
Ngày đăng:   29/9/2023      Views:  124

 

Triển khai Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo

 

Ngày 24/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định bao gồm 05 Điều và kèm theo 09 Phụ lục và 04 Biểu mẫu sửa đổi, thay thế;  

Theo đó, Nghị định số 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 9;

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 14;

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a, b khoản 3, điểm a, b khoản 4 Điều 19;

4. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1; khoản 2 và bổ sung khoản 5, 6 vào sau khoản 4 Điều 23;

5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1; khoản 2, 3 Điều 24;

6. Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 24;

7. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 32; khoản 4 Điều 37;

8. Thay thế Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 04.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 3;

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7;

3. Sửa đổi, bổ sung khoản các khoản 1, 2 và 3 Điều 11; Bổ sung khoản 8 vào sau khoản 7 Điều 11;

4. Sửa đổi, bổ sung khoản các khoản 2, 3 Điều 16;

5.     Sửa đổi, bổ sung khoản các khoản 8 Điều 24;

6. Thay thế Mẫu số 01.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo:

1.  Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 10;

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 11;

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 12;

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 13;

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15; bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 15;

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 16;

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 18;

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 22.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

Category:
Tin khác
Bộ Xây dựng công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023.
KẾ HOẠCH Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp
TRIỂN KHAI PHIẾU LẤY Ý KIẾN THĂM DÒ DƯ LUẬN XÃ HỘI VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”
TRIỂN KHAI THÔNG TIN VỀ SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH NINH THUẬN
KẾ HOẠCH Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các Khu công nghiệp năm 2024
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP