Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về doanh nghiệp
Ngày đăng:   31/3/2023      Views:  382

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh

 

Ngày 22/3/2023, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1061/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, với một số nội dung cơ bản như sau:

1. Mục đích: Hỗ trợ công nghệ hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nhằm giúp các doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

3. Điều kiện hỗ trợ: Các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí quy định tại Điều 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23 và Điều 24 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.

4. Nguyên tắc hỗ trợ

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa nộp hồ sơ trước được hỗ trợ trước.

b) Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội theo quy định của pháp luật được hỗ trợ trước.

c) Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật có liên quan thì doanh nghiệp được lựa chọn một mức hỗ trợ có lợi nhất.

d) Ngoài các nội dung hỗ trợ riêng theo quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, các nội dung hỗ trợ chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được áp dụng cho cả doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa đáp ứng điều kiện hỗ trợ quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP.

đ) Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hưởng các nội dung hỗ trợ theo quy định tại Chương IV và các nội dung hỗ trợ khác không trùng lặp quy định tại Chương III Nghị định 80/2021/NĐ-CP.

5. Nội dung hỗ trợ

5.1. Hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

5.1.1. Hỗ trợ hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh

a) Hỗ trợ hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ

Số lượng dự kiến: 03 doanh nghiệp, tương đương 150.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

b) Hỗ trợ hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa:

Số lượng dự kiến: 02 doanh nghiệp, tương đương 200.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

* Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

5.1.2. Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh

a) Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Số lượng dự kiến: 05 doanh nghiệp, tương đương 100.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

b) Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ

Số lượng dự kiến: 03 doanh nghiệp, tương đương 150.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

c) Hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa

Số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp, tương đương 100.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

* Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

5.1.3. Hỗ trợ giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp

Số lượng dự kiến: 02 doanh nghiệp, tương đương 200.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

* Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

5.1.4. Hỗ trợ giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp

Số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp, tương đương 100.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

* Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

5.2. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

5.2.1. Hỗ trợ hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước

Số lượng dự kiến: 02 doanh nghiệp, tương đương 60.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

* Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

5.2.2. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới

a) Hỗ trợ hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở

Số lượng dự kiến: 03 doanh nghiệp, tương đương 30.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

* Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

b) Hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

Số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp, tương đương 50.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

* Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

c) Hỗ trợ chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa

Số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp, tương đương 30.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

* Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.

5.2.3. Hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo

a) Hỗ trợ chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế

Số lượng dự kiến: 03 doanh nghiệp, tương đương 150.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

* Hỗ trợ tối đa 50% chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp và không quá 02 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp đăng ký thành công tài khoản trên sàn thương mại điện tử.

b) Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại đối với sự kiện tổ chức trong nước

Số lượng dự kiến: 02 doanh nghiệp, tương đương 60.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

* Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với sự kiện tổ chức trong nước.

6. Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành).

6.1. Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp siêu nhỏ

a) Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp siêu nhỏ tiếp cận mạng lưới tư vấn viên

Số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp, tương đương 50.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

* Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ.

b) Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp xã hội tiếp cận mạng lưới tư vấn viên

Số lượng dự kiến: 02 doanh nghiệp, tương đương 140.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

* Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp xã hội.

6.2. Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ

a) Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ tiếp cận mạng lưới tư vấn viên

Số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp, tương đương 100.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

* Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ.

b) Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp xã hội tiếp cận mạng lưới tư vấn viên

Số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp, tương đương 150.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

* Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp xã hội.

7. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị (Chuỗi chế biến nông nghiệp)

7.1. Hỗ trợ hợp đồng tư vấn đánh giá toàn diện năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị

Số lượng dự kiến: 02 doanh nghiệp, tương đương 60.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

* Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn đánh giá toàn diện năng lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

7.2. Hỗ trợ hợp đồng tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp đầu chuỗi

Số lượng dự kiến: 01 doanh nghiệp, tương đương 80.000.000 đồng.

Hình thức: Thông báo rộng rãi doanh nghiệp đăng ký để chọn doanh nghiệp đủ điều kiện, mời chuyên gia tư vấn.

Đơn vị tư vấn: Các tổ chức và cá nhân có đủ năng lực, kinh nghiệm.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan, các Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

* Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên sâu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp đầu chuỗi nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Category:
Tin về doanh nghiệp
XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ LẠC HẬU, TIỀM ẨN NGUY CƠ Ô NHIỆM MÔI TRƯỜNG GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRONG DỰ ÁN DẦU TƯ
Ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật
Thực hiện “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trong các Khu công nghiệp
Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024.
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024.
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP