Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Ban Quản lý các khu công nghiệp 


Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-BQLKCN ngày 06/02/2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận,

Ngày 21/02/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có Quyết định số 10-QĐ/BQLKCN về Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Ban Quản lý các khu công nghiệp 

HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP