Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ban Quản lý các khu công nghiệp đăng ký xây dựng “sản phẩm chuyển đổi số năm 2023”

Thực hiện Kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS ngày 16/3/2023 của Ban Điều hành chuyển đổi số triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,

Ban Quản lý các khu công nghiệp đăng ký xây dựng “sản phẩm chuyển đổi số năm 2023” : Phần mềm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP