Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 2911/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Thực hiện Quyết định số 1521-QĐ/TU ngày 28/6/2023 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 2911/2021 của Ban Thương vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đối với một số tổ chức đảng,

         Ngày 04/10/2023, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có Báo cáo số 68-BC/CB về kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 2911/2021 của Ban Thương vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP