Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

 

Ngày 6/9/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 949/KH-BQLKCN về việc tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Nội dung kế hoạch đề ra nhằm thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

về thực hiện chuyển đổi số. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và sự tham gia toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp, nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội số, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng; Công tác thông tin, tuyên truyền phải gắn liền với hướng dẫn thực hiện cụ thể để công dân, doanh nghiệp áp dụng vào thực tiễn; truyền thông chuyển đổi số phải đảm bảo tính thực tế, hiệu quả, tiết kiệm và tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội.

HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP