Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2023

 

Ngày 27/3/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 307/KH-BQLKCN về việc phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2023.

Nội dung kế hoạch đề ra nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia vào chương trình chuyển đổi số. Qua đó góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống và làm việc của người dân; Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2023; kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua Chuyển đổi số; Phong trào thi đua Chuyển đổi số phải được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; Công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.

HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP