Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06/CP năm 2023  

 

Ngày 02/3/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 207/KH-BQLKCN về việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP năm 2023 .

Nội dung kế hoạch đề ra nhằm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 590/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 05/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh năm 2023; Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06/CP. Ban Lãnh đạo và Cấp ủy Chi bộ phải quan tâm chỉ đạo thúc đẩy chuyển đổi số và Đề án 06/CP với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho cấp cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia, đây là yếu tố quyết định sự thành công của Đề án 06/CP tại địa phương; Thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan Đề án 06/CP theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP