Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023

         

Với mục đích phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023. Phấn đấu cải thiện chỉ số thành phần hiện đại hóa nền hành chính trong chỉ số cải cách hành chính và chỉ số chuyển đổi số theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức và người lao động về tầm quan trọng của việc chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng, đặt trọng tâm vào chuyển đổi số góp phần xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả.       Tăng cường vai trò, trách nhiệm chủ trì, phối hợp của các Sở, ban ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là đối với các nhiệm vụ truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng hoàn thiện môi trường pháp lý, triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ. Ban Quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch triển đổi số năm 2023 đến các phòng ban tại kế hoạch số 1214/KH-BQLKCN ngày 06/12/2022 về việc triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023.

HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP