Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022 – 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TẠI BAN QUẢN LÝ KCN NINH THUẬN.

         Để thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ tại Quyết định 06/QĐ-TTg phê duyệt ngày 06/01/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã có văn bản số 989/BQLKCN – VP ngày 04/10/2022 triển khai nội dung đề án đến tất cả cán bộ công chức của Ban Quản lý với mục tiêu chung: Ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong cuộc chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để phục vụ 5 nhóm tiện tích như sau: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

         Mục tiêu cụ thể:

         1. Tiếp tục quán triệt tinh thần, quyết tâm, quyết liệt, kiên trì, chỉ đạo thực hiện đề án quan trọng này đến các cấp cơ sở, tạo đột phá trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh.

         2. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng các nền tảng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, làm sạch thông tin trên các lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, viễn thông, y tế, bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội,… trên ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử.

         3. Tiếp tục tạo dựng và giữ vững niềm tin của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong thực hiện Đề án 06/CP.

         4. Triển khai thực hiện hiệu quả tiện ích của ứng dụng VneID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử mức độ 1 và mức độ 2. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức,…

HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP