Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   29/9/2023      Views:  98

 

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

 

Ngày 10/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1184/QĐ-UBND về việc phê duyệt tạm thời vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Quyết định phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của Ban Quản lý các khu công nghiệp, gồm 29 vị trí việc làm, cụ thể: 04 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 12 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; 10 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và 03 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

- Phê duyệt Cơ cấu ngạch công chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp (không bao gồm công chức đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý), cụ thể như sau:

+ Công chức ngạch Chuyên viên chính hoặc tương đương: tỷ lệ 38,9%;

+ Công chức ngạch Chuyên viên hoặc tương đương: tỷ lệ 61,1%;

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Category:
Tin về ban quản lý
Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TẠI HỘI NGHỊ KẾT NỐI ĐẦU TƯ VÀ GIAO THƯƠNG VỚI HỘI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản Điều 2 Quyết định 80/2022/ QĐ-UBND ngày 24/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Dệt Nhuộm Ninh Thuận
Trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy may MTJV Ninh Thuận
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP