Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   19/4/2023      Views:  73

Căn cứ Quyết định số 80/2022/QĐ-UBND ngày 24/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận;

Thực hiện Kế hoạch số 362/KH-BQLKCN ngày 10/4/2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức Hội đồng sơ tuyển, tiếp nhận vào làm côg chức năm 2023,  

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo thời gian phỏng vấn sơ tuyển và danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia sơ tuyển, tiếp nhận vào công chức năm 2023 (chi tiết)

Category:
Tin về ban quản lý
Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp quý I/2023
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “ Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
kế hoạch tổ chức Hội đồng sơ tuyển, tiếp nhận vào làm công chức năm 2023
Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án Nhà máy may Hoàng Thành Đô Lương
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP