Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   20/2/2023      Views:  28

 

Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023

 

Ngày 10/02/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 126/KH-BQLKCN về việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023.

Nội dung kế hoạch đề ra nhằm công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2023 và các danh mục văn bản thể hiện kết quả hệ thống hóa kỳ 2019-2023; Thông qua việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản sẽ giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật; cập nhật kịp thời thông tin của văn bản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Việc xây dựng kế hoạch hệ thống hóa nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của Ban Quản lý các khu công nghiệp và cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2019-2023.

Category:
Tin về ban quản lý
Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án Nhà máy may Hoàng Thành Đô Lương
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế...đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế
Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP