Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   12/1/2021      Views:  131

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19,

Ban Quản lý các khu công nghiệp đã ban hành Công văn số 23/BQLKCN-VP ngày 11/01/2021 yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và toàn thể cán bộ công chức, người lao động nghiêm túc thực hiện các nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

(kèm theo: 

- Công văn số 23/BQLKCN-VP ngày 11/01/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp;

- Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19)

Category:
Tin về ban quản lý
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH