Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   1/2/2023      Views:  64

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm  chức danh Phó phòng Nghiệp vụ 1

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BQLKCN ngày 05/01/2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức Hội đồng đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Phó phòng Nghiệp vụ 1 thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp,  

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm  chức danh Phó phòng Nghiệp vụ 1 (Thông báo)

Category:
Tin về ban quản lý
Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án Nhà máy may Hoàng Thành Đô Lương
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Tích cực, chủ động tháo gỡ “điểm nghẽn” của Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế...đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế
Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP