Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   12/11/2021      Views:  28

 

Khu công nghiệp hình thành và phát triển gắn liền với công cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế được khởi xướng từ Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986). Nhìn chung khu công nghiệp ở Ninh Thuận được quy hoạch và xây dựng muộn hơn so với nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Nếu tính từ khi có Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 7/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận. Đến ngày 05/5/2015 Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 620/TTg-KTN về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 với 4 khu công nghiệp: Phước Nam, Du Long, Thành Hải, Cà Ná với tổng diện tích đất quy hoạch là 1.682,467 ha.

Hiện có 02 Khu công nghiệp là Thành Hải, Phước Nam đã đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Du Long dự kiến hoàn thành hạ tầng thu hút đầu tư tháng 03/2022;  khu công nghiệp Cà Ná đang thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai. Đến nay, các Khu công nghiệp đã thu hút 29 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.323 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, phát huy lợi thế về địa kinh tế, tiềm năng thế mạnh của tỉnh, Ninh Thuận đã thực hiện quy hoạch xây dựng và phát triển các Khu công nghiệp coi đây là khâu đột phá trong việc đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế đưa Ninh Thuận cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025 tầm nhìn 2030.

Qua hơn 14 năm hình thành và phát triển các Khu công nghiệp Ninh Thuận đã có đóng góp lớn vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp, nâng cao kim ngạch xuất khẩu (81,2%) và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, tạo việc làm cho hơn 2.300 lao động với thu nhập ổn định, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các loại hình dịch vụ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là địa bàn lân cận các Khu công nghiệp. Các doanh nghiệp đi vào hoạt động đã đóng góp quan trọng vào chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh, cụ thể:

Một làcác Khu công nghiệp đã tạo nên giá trị gia tăng cao về giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Năm 2020, các Khu công nghiệp Ninh Thuận có 27 doanh nghiệp đi vào hoạt động, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.677 tỷ đồng, đánh dấu những đóng góp ban đầu vào quá trình phát triển của tỉnh Ninh Thuận sau 14 năm thành lập và xây dựng các Khu công nghiệp.

Hai là, các khu, cụm công nghiệp là nhân tố quan trọng nâng cao giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, góp phần đưa đạt chỉ tiêu đề ra của Ninh Thuận trong năm 2020.

Thực tế cho thấy, giá trị kim ngạch xuất khẩu của các Khu  công nghiệp  Ninh Thuận đạt tốc độ tăng trưởng cao, ổn định. Điều đó, đã nâng cao tỷ trọng đóng góp về giá trị kim ngạch xuất khẩu của các khu công nghiệp vào giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Đến cuối năm 2020, các khu công nghiệp đã trở thành nhân tố chủ yếu đóng góp vào giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh với giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 1,233 triệu USD chiếm tỷ trọng 81,2% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Giá trị xuất khẩu tập trung chủ yếu tại các dự án chế biến hàng nông sản, thực phẩm (hạt điều) và dự án chế biến thuỷ sản (tôm đông lạnh).

Như vậy, các Khu công nghiệp là nhân tố chủ yếu, quan trọng trong việc đẩy mạnh sự tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, góp phần thúc đẩy mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, đưa nền kinh tế của tỉnh tham gia hội nhập vào nền kinh tế quốc tế.

Ba làcác khu công nghiệp đã góp phần quan trọng trong giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập, đời sống và trình độ của người lao động.

          Tính đến quý III/2021 các khu công nghiệp đã giải quyết được 2.300 lao động, trong đó chủ yếu là lao động địa phương. Việc thu hút nhiều lao động làm việc tại các khu, cụm  công nghiệp cho thấy hiệu quả xã hội đem lại từ các khu công nghiệp là rất lớn.

Cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp, các doanh nghiệp và quy định lộ trình tăng lương tối thiểu của Chính phủ, thu nhập của người lao động dần được nâng cao. Đến hết năm 2020, thu nhập bình quân của người lao động trong các Khu công nghiệp đạt 5,6 triệu đồng/người/tháng. Mức thu nhập của người lao động trong khu, cụm công nghiệp sẽ ngày càng tăng trên cơ sở mức lương tối thiểu được điều chỉnh tăng theo lộ trình tăng lương của Chính phủ và sự phát triển của các khu công nghiệp góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người của tỉnh, giảm hệ số chênh lệch giàu nghèo.

Bốn là, các khu công nghiệp góp phần tăng thu ngân sách địa phương.

Tính đến cuối năm 2020  các khu công nghiệp nộp ngân sách đạt 394,4 tỷ đồng, chiếm 10,1% so với cả tỉnh.

Những đóng góp trên đã khẳng định các khu công nghiệp là nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Ninh Thuận trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2025 và t62m nhìn 2030.

Category:
Tin về ban quản lý
Kiểm tra thực hiện các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch tại các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC Dự án: Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (dự thảo)
Định hướng phát triển KCN trong vùng Kinh tế phía Nam
ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG HDP NINH THUẬN KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC NAM
ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC NAM
Ninh Thuận Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM, ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2020
Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
BAN HÀNH QCVN 01:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19 TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NINH THUẬN
BỘ CHÍNH TRỊ CHỦ TRƯƠNG KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO VỆ CÁN BỘ NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO VÌ LỢI ÍCH CHUNG
XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP TRONG TÌNH HÌNH MỚI
UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm xác nhận Kế hoạch BVMT Dự án Nhà máy may mặc VietSun Ninh Thuận của Công ty TNHH Đầu tư Vietsun Ninh Thuận tại KCN Thành Hải
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Sợi Ninh Thuận cho Công ty TNHH Đầu tư VietSun Ninh Thuận thuê để thực hiện dự án Nhà máy may mặc Vietsun Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
QUYẾT ĐỊNH Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Sợi và Chỉ của Công ty Cổ phần Sợi Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Thành Hải
Thực hiện quét mã QR khai báo y tế kiểm soát người ra, vào cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp
Quy định cách ly tại nhà đối với F1 (người tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 đã xác định) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Phân cấp quản lý nhà nước về quản lý chất lượng công trình, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp về phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19
Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 29/10/2021)
Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 05/11/2021)
Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp
Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường dự án
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực ngày 30/6/2021 “Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Thành lập Tổ Công tác đặc biệt thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH “ SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM”
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG
Ngành Xây dựng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ NHẰM HỖ TRỢ , THÁO GỠ, KHÓ KHĂN CHO ĐỐI TƯỢNG CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19
Tiêu chuẩn ISO - Công cụ đắc lực trong cải cách hành chính
THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Ban Quản lý các khu công nghiệp
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 cửa Trung tâm khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG
THÔNG TƯ VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 700/QĐ-BXD NGÀY 08/6/2021 VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đầu tư và xây dựng tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Triển khai ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử"
CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY MAY MẶC VIETSUN NINH THUẬN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Hội nghị CBCC và người lao động năm 2021
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019...
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy sản xuất hèm bia Ninh Thuận tại...
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhà máy chế biến tôm số 2
Cấp giấy phép chứng nhận đăng ký đầu tư dự án cơ sở sản xuất sản phẩm hóa dầu...
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH