Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   12/11/2021      Views:  11

 

Thực hiện chủ trương, định hướng của tỉnh về phát triển các khu công nghiệp là cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện quy hoạch, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững là tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Ninh Thuận cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo đánh giá giữa nhiệm kỳ tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV của tỉnh, mặc dù các khu công nghiệp còn hạn chế trong thu hút vốn đầu tư, các dự án đầu tư hạ tầng triển khai chậm tiến độ. Tuy nhiên cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đóng góp lớn vào quá trình tăng trưởng kinh tế - xã hội; đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững tỉnh Ninh Thuận:

Quá trình triển khai thực hiện quy hoạch được điều chỉnh phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ, có tính đến yếu tố tạo nên sự phát triển đồng đều giữa các địa phương trong tỉnh. Hệ thống kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp được triển khai xây dựng đồng bộ, đúng quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư.

Ninh Thuận hiện có 04 khu công nghiệp. Diện tích đất công nghiệp: (KCN Du Long là 407,28ha; Thành Hải là 77,987 ha tỷ lệ lấp đầy 72,05%; Phước Nam giai đoạn I là 153 ha tỷ lệ lấp đầy 14,49%;). Tính đến 11/2021,  Khu công nghiệp Ninh Thuận đã thu hút 29 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.323 tỷ đồng, trong đó, 02 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vốn đầu tư đăng ký 15,37 triệu USD.

Mặc dù việc thu hút dự án đầu tư vào các khu công nghiệp còn hạn chế nhưng hoạt động các Khu công nghiệp đã đóng góp  (2.677 tỷ đồng) giá trị sản xuất công nghiệp, 81,2% ( 1,233 triệu USD) kim ngạch xuất khẩu, và 10,1%  (394,4 tỷ đồng) tổng thu ngân sách trên địa bàn; tạo việc làm với thu nhập ổn định cho 2.300 lao động trong tỉnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, ổn định xã hội.

Sự phát triển các Khu công nghiệp đã đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa; tạo sự phát triển đồng đều giữa các vùng trong tỉnh; góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Theo đó, hệ thống các tuyến đường giao thông Tỉnh lộ được quy hoạch đầu tư xây dựng nối các Khu công nghiệp; quy hoạch mạng lưới điện của tỉnh thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung; mạng lưới cung cấp nước sạch cho các Khu công nghiệp được chú trọng đầu tư. Hệ thống hạ tầng viễn thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại nhằm cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, bên cạnh đó việc đầu tư cho môi trường được quan tâm thực hiện,...

Những đóng góp trên đã khẳng định các Khu công nghiệp là nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ nêu trên, quá trình xây dựng và phát triển các Khu công nghiệp vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác quy hoạch, triển khai thực hiện quy hoạch; bảo vệ môi trường; đảm bảo cuộc sống cho người lao động…Để thực hiện mục tiêu và định hướng phát triển nhanh, bền vững các Khu công nghiệp trong thời gian tới, cần thực hiện tốt những nội dung:

- Tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh quy hoạch, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Du Long, Phước Nam sớm hoàn thiện thu hút đầu tư thứ cấp. Hỗ trợ chủ đầu tư KCN Cà Ná sớm hòan thành các thủ tục pháp lý triển khai dự án.

- Định hướng thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp theo hướng xác định ngành, lĩnh vực, thế mạnh của tỉnh, thu hút phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ; triển khai thực hiện có hiệu quả cao các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư trong các Khu công nghiệp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Thực hiện tốt công tác giám sát triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; hỗ trợ giải quyết các vướng mắc, khó khăn, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp, thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng chính sách, giải pháp phát triển các Khu, cụm công nghiệp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong từng giai đoạn.

-Tiếp tục triển khai và hoàn thiện các công trình xử lý ô nhiễm môi trường tại các Khu công nghiệp, giám sát chặt chẽ và giải quyết tốt các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường phát sinh từ quá trình hoạt động của Khu công nghiệp; đẩy nhanh tốc độ xây dựng các công trình phúc lợi công cộng phục vụ người lao động; các công trình đảm bảo an ninh trật tự tại các Khu công nghiệp để Ninh Thuận phát triển nâng tầm cao mới.

Category:
Tin về ban quản lý
VAI TRÒ CỦA CÁC KHU TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN
Kiểm tra thực hiện các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch tại các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC Dự án: Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (dự thảo)
Định hướng phát triển KCN trong vùng Kinh tế phía Nam
ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG HDP NINH THUẬN KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC NAM
ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC NAM
Ninh Thuận Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM, ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2020
Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
BAN HÀNH QCVN 01:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19 TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NINH THUẬN
BỘ CHÍNH TRỊ CHỦ TRƯƠNG KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO VỆ CÁN BỘ NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO VÌ LỢI ÍCH CHUNG
XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP TRONG TÌNH HÌNH MỚI
UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm xác nhận Kế hoạch BVMT Dự án Nhà máy may mặc VietSun Ninh Thuận của Công ty TNHH Đầu tư Vietsun Ninh Thuận tại KCN Thành Hải
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Sợi Ninh Thuận cho Công ty TNHH Đầu tư VietSun Ninh Thuận thuê để thực hiện dự án Nhà máy may mặc Vietsun Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
QUYẾT ĐỊNH Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Sợi và Chỉ của Công ty Cổ phần Sợi Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Thành Hải
Thực hiện quét mã QR khai báo y tế kiểm soát người ra, vào cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp
Quy định cách ly tại nhà đối với F1 (người tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 đã xác định) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Phân cấp quản lý nhà nước về quản lý chất lượng công trình, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp về phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19
Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 29/10/2021)
Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 05/11/2021)
Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp
Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường dự án
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực ngày 30/6/2021 “Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Thành lập Tổ Công tác đặc biệt thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH “ SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM”
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG
Ngành Xây dựng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ NHẰM HỖ TRỢ , THÁO GỠ, KHÓ KHĂN CHO ĐỐI TƯỢNG CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19
Tiêu chuẩn ISO - Công cụ đắc lực trong cải cách hành chính
THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Ban Quản lý các khu công nghiệp
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 cửa Trung tâm khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG
THÔNG TƯ VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 700/QĐ-BXD NGÀY 08/6/2021 VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đầu tư và xây dựng tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Triển khai ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử"
CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY MAY MẶC VIETSUN NINH THUẬN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Hội nghị CBCC và người lao động năm 2021
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019...
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy sản xuất hèm bia Ninh Thuận tại...
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhà máy chế biến tôm số 2
Cấp giấy phép chứng nhận đăng ký đầu tư dự án cơ sở sản xuất sản phẩm hóa dầu...
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH