Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   20/3/2023      Views:  74

 

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

 

Ngày 24/02/2023, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 220/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Quyết định quy định cơ cấu tổ chức và biên chế:

- Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

+ Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

+ Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công, khi Giám đốc vắng mặt, Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

- Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ:

+ Phòng nghiệp vụ tổng hợp;

+ Trạm xử lý nước thải.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và chấm dứt hiệu lực  Quyết định số 45/QĐ-BQLKCN ngày 11/9/2019 của Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư.

Category:
Tin về ban quản lý
Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp quý I/2023
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “ Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Thông báo thời gian phỏng vấn và danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia sơ tuyển, tiếp nhận vào công chức năm 2023
kế hoạch tổ chức Hội đồng sơ tuyển, tiếp nhận vào làm công chức năm 2023
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP