Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   20/2/2023      Views:  53

 

Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023  

 

Ngày 10/02/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 125/KH-BQLKCN về việc  thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023.

Nội dung kế hoạch đề ra nhằm tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi làm lộ, mất bí mật nhà nước; khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu sót, nguy cơ dẫn đến lộ mất bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, tài liệu phục vụ có hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại cơ quan, đơn vị; Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ Bí mật nhà nước; tiếp tục cụ thể hóa các nội dung công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đưa công tác này thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật nhằm nâng cao, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

Category:
Tin về ban quản lý
Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp quý I/2023
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “ Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Thông báo thời gian phỏng vấn và danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia sơ tuyển, tiếp nhận vào công chức năm 2023
kế hoạch tổ chức Hội đồng sơ tuyển, tiếp nhận vào làm công chức năm 2023
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP